12.8.2013 Tiedotteet

OKM julkaisi ehdotuksensa taiteen ja kulttuurin valtionrahoituksesta vuodelle 2014

Ministeriö julkaisi edellisen viikon lopulla ehdotuksen hallinnonalan budjetiksi budjettiriihen alla. Kyseisestä ministeriön ehdotuksesta ei saada vielä varmaa tietoa teattereiden rahoituksesta ensi vuodelle, mutta ehdotus on linjassa sen ennakkotiedon kanssa, jota ministeri antoi kulttuurin rahoituksen lähivuosien kehityksestä keväällä 2013 käytyjen kehyskeskustelujen jälkeen.

Budjettiesityksen kohtalo selviää syksyn mittaan, kun valtion budjettia käsitellään jokavuotiseen tapaan pitkin syksyä Eduskunnassa.

Alla on ote ministeriön asiaa koskevasta tiedotteesta. Tiedotteen lopussa olevan linkin takana olevasta tarkemmasta budjettiehdotuksesta käy ilmi, että valtionosuusteattereiden henkilötyövuodet eivät ole tämän ehdotuksen mukaan joutumassa ylimääräisen 3,3 %:n leikkauksen kohteeksi. Vos-teattereiden osalta jo vuonna 2012 toteutetut vos-leikkaukset ja niiden vaikutusten säätäminen pysyväksi on katsottu vos-teattereille riittäväksi säästötoimenpiteeksi yhdessä jäädytettyjen indeksien kanssa. Kansalliset näyttämöt säästävät ehdotuksen mukaan yhden prosentin leikkauksen verran.

Tiedotamme budjettikäsittelyn edistymisestä sitä mukaa kun lisätietoa on saatavilla.

Lisätietoja
toimitusjohtaja Tommi Saarikivi
puh. 09-2511 2151 / 040 153 1415
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi

Ote OKM-tiedotteesta 8.8.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus valtion vuoden 2014 talousarvioon

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää hallinnonalalleen 6,6 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2014. Vähennystä edellisen vuoden talousarvioon verrattuna on 38 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusindeksi jäädytetään vuodeksi 2014. Opintoraha sidotaan indeksiin. Toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmää kehitetään niin, että rahoitus myönnetään edelleen koulutuksen järjestäjille.

Valtion taidemuseo muuttuu Kansallisgalleriaksi ja osa sen rahoituksesta siirretään veikkausvoittovaroihin. Vaikutuksia muille taiteen ja kulttuurin edunsaajille lievennetään määräaikaisella veikkausvoittovarojen rahaston purkamisella.

Taide ja kulttuuri

Taiteen ja kulttuurin edistämiseen ministeriö ehdottaa käytettäväksi 465 miljoonaa euroa, josta veikkausvoittovarojen osuus on 237 miljoonaa euroa.

Taiteen ja kulttuurin veikkausvoittovarojen jakajien määrä kasvaa ensi vuonna, kun hallitusohjelman mukaisesti valtion taidemuseo säätiöitetään Kansallisgalleriaksi ja sen toiminta vuokria lukuun ottamatta siirretään rahoitettavaksi veikkausvoittovaroista. Siirto olisi tuonut noin 20 miljoonan euron säästöpaineen muille edunsaajille. Säästöt toteutetaan kuitenkin asteittain ja vuonna 2014 veikkausvoittovararahastoa puretaan 10 miljoonalla eurolla, mikä puolittaa vuoden 2014 säästötarpeen.

Uuden säätiömuotoisen Kansallisgallerian peruspääomaan osoitetaan budjettivaroista vuosina 2014 – 2016 kunakin vuonna 10 miljoonaa euroa. Kansallisgallerian kokoelman kartuttamiseen esitetään samaa 739 000 euron määrärahaa kuin edellisinäkin vuosina.

Taiteen veikkausvoittovaroissa yleinen säästöprosentti on 3,3 prosenttia. Lastenkulttuurin, vapaan kentän ammattilaisryhmien, apurahojen ja kulttuurilehtien rahoitus esitetään kuitenkin säilytettäväksi vuoden 2013 tasolla. Keskimääräistä vähemmän säästetään myös kansallisilta taidelaitoksilta eli Suomen Kansallisoopperalta ja Kansallisteatterilta. Niiden säästö vuonna 2014 on yksi prosentti.

Eniten veikkausvoittovaroja säästetään kohteista, joissa säästöjen vaikutusten ei arvioida olevan yhtä dramaattisia kuin muilla alueilla. Suurimmat prosentuaaliset säästöt kohdistuvat elokuvateattereiden digitalisoinnin edistämiseen, kulttuurin suurtapahtumiin ja käyttövaroihin, joita ministeri on voinut osoittaa kulttuurihankkeisiin ja -kohteisiin. Keskimääräistä suuremmat säästöt kohdistuvat myös kehittämis- ja projektiluontoiseen rahoitukseen.

Ystävyysseurojen ja kulttuuri-instituuttien avustukset siirretään veikkausvaroista rahoitettaviksi.

Teatterien, museoiden ja orkesterien valtionosuuksien indeksit jäädytetään vuoden 2014 osalta. Kulttuurilaitosten valtionosuuksista vuosiksi 2012-2015 tehdyt säästöt jäävät myös pysyvästi voimaan.

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyvät 2014 alussa Kansalliseksi audiovisuaaliseksi instituutiksi (KAVI). Journalistisen kuva-arkiston toiminta esitetään vakiinnutettavaksi antamalla Museovirastolle tähän tarkoitukseen vuosittaista määrärahaa.

Hallituksen linjauksen mukaisesti valtio tukee Helsingin keskustaan rakennettavan itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakirjaston rakentamista erillisrahoituksella. Asiaa valmistellaan budjettiriihessä käsiteltäväksi.

Veikkausvoittovarat

Veikkausvoittovaroja esitetään käytettäväksi yhteensä 540,8 miljoonaa euroa. Veikkauksen tuottoarvio vuodelle 2014 on 517,5 miljoonaa euroa. Jakamattomien voittovarjojen rahastoa esitetään purettavaksi yhteensä 23,3 miljoonalla eurolla, mikä sisältää ylimääräisen 10 miljoonaa euroa taiteen edunsaajille Kansallisgallerian toiminnan rahoittamisen vuoksi.

Veikkausvoittovarojen tuloutukseen esitetään 1 prosentin lisäystä tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön hyväksi. Veikkausvoittovaroista ehdotetaan käytettäväksi tieteen tukemiseen 103,2 miljoonaa euroa, taiteeseen 237,1 miljoonaa euroa, liikuntaan 147,4 ja nuorisotyön tukemiseen 53,1 miljoonaa euroa.

Tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön valtion rahoituksesta myönnetään 54,5 prosenttia veikkausvoittovaroista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa koskeva budjettiehdotus 2014 (pdf) tuli julkiseksi valtiovarainministeriön julkistettua ehdotuksensa valtion talousarvioksi 8.8. Hallitus käsittelee talousarvioehdotusta 28.8. alkavassa budjettiriihessä, jossa hallitus hyväksyy esityksen sisällön. Eduskuntakäsittelyyn talousarvioesitys annetaan 16.9.2013.

Lisätietoja:

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka

– ylijohtaja Riitta Kaivosoja, puh. 0295 3 30129
– ylitarkastaja Timo Oravainen, puh. 0295 3 30238
– valtiosihteeri Jarmo Lindén, puh. 0295 3 30194

Lue OKM:n tiedote 8.8.2013 kokonaisuudessaan OKM:n sivuilta