13.12.2013 Lausunnot ja kannanotot

Suomen Teatterit ry:n lausunto asiassa OKM/18/010/2013 Hallituksen esitys teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta koskemaan sirkustaidetta

Lausunto 25.11.2013 
Vastaanottaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Lausunnonantaja: Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen Teatterit ry:ltä lausuntoa esityksestä teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta koskemaan sirkustaidetta. Esityksen mukaan yhteisö, jonka sääntömääräinen tehtävä on sirkustaiteen edistäminen ja alan esitysten tuottaminen, voitaisiin katsoa valtionosuuskelpoiseksi teatteri- ja orkesterilain nojalla. Suomen Teatterit ry on jo lausunut asiasta toukokuussa 2013. Alan yleisen rahoitustilanteen ja sen ennakoitavissa olevan tulevan kehityksen vaikeuduttua entisestään on varmasti tarpeellista ottaa esille seuraavia ongelmia kaavailtuun lakiesitykseen liittyen:

Esityksessä muistutetaan aiheellisesti, että teatteri- ja orkesterilailla perustettiin valtionosuusjärjestelmä, jolla teatteritoiminnan osalta tuetaan vakiintunutta ammattimaista puhe- ja tanssiteatteritoimintaa. Tässä kentässä on kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtunut jonkin verran liikehdintää niin, että valtionosuusjärjestelmän piiriin on ennen kaikkea nostettu suhteellisesti kasvava osuus tanssiteattereita. Tarkastelemalla vos-kehityksen suurempia kehityslinjoja on helppo tilastoista havaita, että nämä ammattitanssiteatterin uudet henkilötyövuodet on pääsääntöisesti otettu pois puheteatterilta, kun valtionosuusjärjestelmään myönnettyjen laskennallisten henkilötyövuosien määrä ei ole kehittynyt vos-teattereiden määrän lisääntyessä.

Ammattimaisen sirkustaiteen viime vuosien kehitys tuodaan hallituksen esityksessä myös havainnollisesti esille. On selvää, että ammattimaisesti toimiva ja vakiintunut nykysirkustaiteeseen keskittyvä esittävän taiteen yksikkö voi jossain vaiheessa toimintansa kehitystä täyttää samat kriteerit kuin lain piirissä oleva ammattiteatteri tai -orkesteri. Tässä lausunnossa ei siksi oteta kantaa siihen, tulisiko ammattimaista sirkustaidetta ylipäätään tukea valtiovallan taholta, vaan tulisiko sirkustaidetta tukea siitä valtionosuuspotista, joka on nyt osoitettu teatteri- ja orkesteritoiminnan tukemiseen.

Suomen Teatterit ry:n selkeä kanta on, että

1. esitettyä lainmuutosta ei tule toteuttaa, eikä sirkuksia tule hyväksyä teatteri- ja orkesterilain piiriin, ellei mahdollisten lain piiriin nostettavien uusien vos-sirkusten rahoitusta taata uusilla tarkoitukseen varatuilla määrärahoilla; ja näin ollen

2. mahdollisen teatteri- ja orkesterilain soveltamisalaa laajentavan uudistuksen pitäisi sisältää myös lain tasolla säädetyt takeet siitä, että uusia toimijoita lain piiriin lisättäessä tämä voitaisiin toteuttaa vain lisäämällä järjestelmään vastaava määrä uusia henkilötyövuosia.

Teattereiden valtionosuusjärjestelmän viime vuosien säännönmukainen kehityslinja on ollut kokonaishenkilötyövuosimäärän pysyminen ennallaan samalla kun vos-järjestelmän piiriin on tuotu uusia toimijoita. Tämä tarkoittaa, että järjestelmän sisällä vanhat toimijat luovuttavat henkilötyövuosia uusille vos-teattereille, eikä henkilötyövuosia kerran menettänyt teatteri käytännössä koskaan voi saada niitä takaisin. Niin kauan kuin tällaisen kehityksen annetaan jatkua, järjestelmään jo kuuluvien pitkäikäisten ja laadukkaiden ammattiteattereiden kokonaistilanne voi ainoastaan heikentyä.

Teatteri- ja orkesterilaista on leikattu 5 miljoonaa euroa vuoden 2012 määrärahoista määräaikaiseksi tarkoitetulla budjettilailla, ja tämä leikkaus ollaan nyt säätämässä leikkausvaikutukseltaan pysyväksi. Teatteriala yrittää sopeuttaa toimintaansa tilanteeseen, jossa valtiontuen indeksit saattavat olla jäissä vuosia, ja kaupunkien tukeen kohdistuva leikkausuhka on alalla pahempi kuin kertaakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kaikki nämä edellä mainitut tekijät huomioiden teatteri- ja orkesterilaissa ei yksinkertaisesti ole tilaa uudelle rahoitettavalle taidemuodolle. Teatteriala painii jo nyt kasvavan freelancer-työttömyyden, vakituisen henkilökunnan vähentämisen ja toimintaa lamauttavien lomautusten kanssa.

Jos hiljalleen vakiintuvaa ammattimaisemman sirkustaiteen kenttää halutaan tulevaisuudessa tukea valtionosuusjärjestelmän kaltaisella ratkaisulla, tämä tulee toteuttaa omana teatteri- ja orkesterilaista erillisenä kokonaisuutena, johon osoitetaan teattereiden ja orkestereiden rahoituksesta täysin erilliset, sirkukselle osoitetut määrärahat.

Helsingissä 25. marraskuuta 2013

SUOMEN TEATTERIT – FINLANDS TEATRAR RY

Lasse Eskonen
Puheenjohtaja

Tommi Saarikivi
Toimitusjohtaja