4.12.2013 Teatterialan uutisia

Uusi koulutusvähennys yrityksille vuoden 2014 alusta

Vuoden 2014 alusta yrityksillä on mahdollista saada yritysverotuksessa uusi koulutusvähennys. Työnantajilla, joihin ei sovelleta elinkeinoverolakia, on mahdollista saada verovähennystä vastaava koulutuskorvaus. Verovähennystä ja tukea on mahdollista saada kolmen koulutuspäivän ajalta työntekijää kohden vuodessa. 

Saadakseen verovähennyksen tai koulutuskorvauksen työnantajan tulee tehdä työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma. Mikäli yritys työllistää yli 20 henkilöä ja kuuluu siten yhteistoimintalain piiriin, koulutussuunnitelmana käy yhteistoimintalain 16 §:n tarkoittama koulutussuunnitelma, jonka osalta mainittua lainkohtaa selkeytetään ja täsmennetään lainmuutoksen yhteydessä.

Alle 20 henkilöä työllistävien työnantajien tulee myös laatia koulutussuunnitelma, jonka tulee sisältää arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista sekä näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä.

Yritys saa tehdä ylimääräisen koulutusvähennyksen yritysverotuksessa verovuonna enintään kolmesta koulutuspäivästä työntekijää kohti. Koulutus voi olla ulkopuolisen kouluttajan tai yrityksen sisäistä koulutusta. Koulutuspäivän kesto on vähintään kuusi tuntia. Koulutuspäivä voi muodostua myös useasta koulutuksesta tai koulutusjaksosta, joiden yhteenlaskettu kesto verovuonna on vähintään kuusi tuntia. Verovähennystä voi saada, jos koulutus kestää yhtäjaksoisesti vähintään tunnin, työnantaja maksaa koulutuksen ajalta palkkaa ja jos työntekijän palkkoihin ei ole saatu palkkatukea.

Mikäli työnantajaan ei sovelleta elinkeinoverolakia, työnantaja voi saada verovähennystä vastaavan koulutuskorvauksen. Koulutuskorvaukseen oikeuttavan koulutuksen vaatimukset ja määrä ovat samat kuin koulutusvähennykseen oikeuttavassa koulutuksessa. Koulutuskorvauksen määrä on 10 % koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta.Koulutuskorvausta haetaan työttömyysvakuutusrahastolta ilmoittamalla palkkailmoituksella koulutuskorvauksen määrän. Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. Laki ei ole vielä tullut voimaan, joten tarkempaa tietoa hakemisesta ei vielä ole.

Lisätietoja:
Leevi Mentula, lakimies
puh. 09 2511 2152
leevi.mentla(a)suomenteatterit.fi