25.4.2014 Lausunnot ja kannanotot

Ammattiteatteri on tärkeä kulttuurialan työllistäjä ja henkisen pääoman tuottaja – De professionella teatrarna är viktiga arbetsgivare inom kultursektorn och producenter av immateriellt kapital

Kuva: Joensuun kaupunginteatteri

Suomen Teatterit ry:n vuosikokouskannanotto 2014:

Ammattiteatteri on tärkeä kulttuurialan työllistäjä ja henkisen pääoman tuottaja

Suomen Teatterit ry:n vuosikokouksessa Savonlinnassa käytiin vilkasta keskustelua ammattiteatterin rahoituksen tulevaisuudesta. Kaksipäiväisen kokouksen yleisöseminaarissa pidettiin hyvin tervetulleena uutisena sitä, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei aio toistaiseksi tuoda taidelaitosten valtionosuusrahoitukseen uutta kannustavuuselementtiä, johon ei olisi ollut tällä hallituskaudella ollut mahdollisuutta ohjata minkäänlaista lisärahoitusta.

Järjestö esittääkin, että tässä vaikeassa taloussuhdanteessa tärkeintä on ensisijaisesti turvata alan riittävä perusrahoitus. Taidekentässä tärkeän työllistävän vaikutuksen lisäksi esittävä taide tuo ihmisten elämään arvokasta henkistä pääomaa, jonka yhteiskunta ostaa taidelaitoksilta suhteellisesti hyvin matalin kustannuksin.

Kiihtyvällä vauhdilla digitalisoituvana aikana erilaisten luovien sisältöjen tuotanto näyttelee yhä tärkeämpää osaa kokonaistalouden kehityksessä, ja luova talous mainitaankin yhä useammin yhtenä tulevaisuuden Suomen tärkeimmistä kilpailuvalteista.

Luova talous ei kuitenkaan kehity ilman luovia tekijöitä. Taiteen laajassa kentässä teatteriala on jo pitkään ollut ja tulee myös tulevaisuudessa olemaan kotimaisen kulttuurikentän monipuolisimpia ja merkittävimpiä työllistäjiä. Ammattiteatteri on elinvoimainen ja maantieteellisesti kattava työvoimavaltainen taideala, joka hyvin kohtuullisin kustannuksin työllistää huomattavaa määrää kulttuurialoilla työskentelevästä kokonaistyövoimasta. Ammattiteatteriin tekevät työtä monipuolisesti näyttelijät, kirjoittajat, säveltäjät, ohjaajat, tanssijat, muusikot ja lukuisat taiteelliset suunnittelijat sekä laaja-alainen joukko hallinnon ja useiden teknisten alojen ammattilaisia.

Ammattiteatteri tarvitsee riittävän perusrahoituksen pystyäkseen täyttämään tärkeän tehtävänsä merkittävänä ja koko maan kattavana kulttuuripalvelujen toimittajana ja monialaisen henkilökuntansa työllistäjänä. Tästä syystä Suomen Teatterit ry esittää, että suunniteltaessa mahdollisia valtiontalouden sopeuttamistoimenpiteitä pyrittäisiin kaikissa tilanteissa varmistamaan ammattitaiteen kentän riittävä perusrahoitus.

Savonlinnassa 24.4.2014

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry

Suomen Teatterit ry:n vuosikokous pidettiin Savonlinnan Teatterissa Savonlinnassa 23.-24.4.2014. Suomen Teatterit ry on ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, jonka jäseninä on 50 ammattiteatteria ympäri Suomea. Jäseniä ovat mm. kaupunginteatterit, Suomen Kansallisteatteri sekä pieniä ammattiteattereita, lastenteattereita ja tanssiteattereita.

 

Finlands Teatrar rf:s ställningstagande vid årsmötet 2014:

De professionella teatrarna är viktiga arbetsgivare inom kultursektorn och producenter av immateriellt kapital

Vid Finlands Teatrar rf:s årsmöte i Nyslott fördes en livlig diskussion om finansieringen av professionell teater i framtiden. Vid det publika seminariet under tvådagarsmötet ansåg man det mycket välkommet att undervisnings- och kulturministeriet tillsvidare inte tänker införa ett nytt stimuleringselement i konstinstitutionernas statsandelsfinansiering, då det under denna regeringsperiod inte hade funnits möjligheter att anvisa någon tilläggsfinansiering för detta ändamål.

Organisationen framför att det viktigaste i denna svåra ekonomiska konjunktur är att i första hand trygga en tillräcklig grundfinansiering av branschen. Förutom den viktiga sysselsättande effekten inom konstfältet tillför den utövande konsten värdefullt immateriellt kapital i människornas liv, som samhället köper av konstinstitutionerna för förhållandevis mycket låga kostnader.

Under en tid som digitaliseras med accelererande fart spelar produktionen av kreativa program av olika slag en allt viktigare roll i utvecklingen av den totala ekonomin, och en kreativ ekonomi nämns allt oftare som en av de viktigaste konkurrensfördelarna i framtidens Finland.

En kreativ ekonomi utvecklas dock inte utan kreativa upphovsmän. Inom konstens vidsträckta fält har teatern redan länge varit, och kommer även i fortsättningen att vara, en av det inhemska kulturfältets mest mångsidiga och betydande arbetsgivare. Den professionella teatern är ett livskraftigt och geografiskt heltäckande arbetsintensivt konstområde, som med mycket moderata kostnader sysselsätter en betydande del av den totala arbetskraften inom kulturbranschen. Vid de professionella teatrarna utförs mångsidigt arbete av skådespelare, dramatiker, kompositörer, regissörer, dansare, musiker och otaliga konstnärliga planerare samt en omfattande grupp professionella inom administration och tekniska områden.

Den professionella teatern behöver en tillräcklig grundfinansiering för att kunna uppfylla sin viktiga uppgift som betydelsefull landsomfattande leverantör av kulturtjänster och arbetsgivare för en mångkunnig personal. Av den orsaken framför Finlands Teatrar rf att man, vid planeringen av eventuella anpassningsåtgärder, i alla situationer skulle sträva efter att säkerställa en tillräcklig grundfinansiering för det professionella konstfältet.

Nyslott 24.4.2014

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry

Finlands Teatrar rf höll sitt årsmöte i Savonlinnan Teatteri i Nyslott 23-24.4.2014. Finlands Teatrar rf är en intressebevaknings- och arbetsgivarorganisation för de professionella teatrarna, med 50 professionella teatrar runt om i Finland som medlemmar. Bl.a. stadsteatrarna, Finlands Nationalteater och små professionella teatrar, barnteatrar och dansteatrar är organisationens medlemmar.