25.8.2014 Teatterialan uutisia

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat uudistettava vuoden 2014 loppuun mennessä – Taustalla yhteistoimintalakien uudistukset

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on pakollinen vuosittain päivitettävä asiakirja kaikissa yhteistoimintalain piiriin kuuluvissa kunnan ja valtion työpaikoissa sekä yksityisissä yli 20 työntekijän työpaikoissa.

Ohjeistusta koulutussuunnitelman tekemiseen

Käytännössä suunnitelmat laaditaan yhteistoimintaneuvotteluissa, joiden aloittamiseksi työnantaja tekee aloitteen ilmoittaen samalla neuvottelujen alkamisajan ja –paikan, sekä mistä on kysymys. Henkilöstön edustajille on annettava ajoissa ennen neuvotteluajankohtaa riittävät tiedot käsiteltävistä asioista, esimerkiksi valmiiksi laadittu työnantajan luonnos henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaksi. Työntekijäpuoli voi myös pyytää neuvottelujen aloittamista, jolloin työnantajan on järjestettävä neuvottelut mahdollisimman pian tai antaa selvitys, miksi neuvottelut eivät ole tarpeen.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa on käsiteltävä vuosittain, mutta kerran huolella laadittua suunnitelmaa voi hyvin käyttää pohjana seuraavina vuosina, lisäten vain tarvittavat päivitykset ja muutokset. Kaikki henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuosittaisen kokouksen ulkopuolellakin tehtävät muutokset on käsiteltävä yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa ja kaikkiin neuvotteluihin sovelletaan samaa menettelyä kuin vuosittaiseen yhteistoimintamenettelyyn. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa on aina päivitettävä, jos työntekijä irtisanotaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein, kyseistä irtisanomista koskevan yt-menettelyn yhteydessä.

Neuvottelut käydään lähtökohtaisesti henkilöstön edustajien kanssa, mutta alle 30 työntekijän yhteisöissä heidän kanssaan voidaan sopia, että asia käsitellään koko henkilöstön kanssa.

Suunnitelman sisältö lain mukaan

Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 16 § mukaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon ennakoitavat, yrityksen toiminnassa tapahtuvat muutokset, joilla ilmeisesti on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi yrityksen koko huomioon ottaen ainakin:

1) yrityksen henkilöstön rakenne ja määrä mukaan lukien toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä sekä arvio näiden kehittymisestä;

2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä;

3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta;

4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä; sekä

5) 1–4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota:

1) ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeisiin;

2) keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla työntekijät voisivat tasapainottaa työtä ja perhe-elämää;

3) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä

4) joustaviin työaikajärjestelyihin.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen laatima malli:

www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20140320Henkil/Henkiloestoe_ja_koulutussuunnitelma_yhteinen_malli_net.pdf

Koulutuksen verovähennys

Verohallinnon sivuilta löytyy ajankohtainen ohjeistus koulutuksen verovähennyskelpoisuudesta. Sen mukaan koulutusvähennys on laskennallinen lisävähennys, joka ei vaikuta koulutuskustannusten vähennyskelpoisuuteen, joka siis säilyy ennallaan. Vain sellaiset teatterityönantajat, jotka harjoittavat elinkeinoverolain mukaan verotettavaa toimintaa voivat saada hyväkseen koulutusvähennyksen. Yhdistykset ja säätiöt eivät kuulu tämän verovähennyksen piiriin.

Uusi koulutuksen verovähennys tarkoittaa, että työnantaja voi vähentää elinkeinotoiminnan tulosta koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista. Vähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Vähennykseen oikeuttavan koulutuksen vähimmäismäärä on 1 koulutuspäivä, eli 6 h koulutusta.

Vähennyksen edellytyksenä on, että työnantajan järjestämä koulutus perustuu työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan. Suunnitelma täytyy olla tehty ennen kuin koulutus toteutuu, jotta vähennyskelpoisuuden edellytykset täyttyvät. Lisäksi vähennysoikeus edellyttää, että työntekijä tosiasiassa osallistuu koulutukseen, ja että hänelle maksetaan palkkaa tuolta ajalta. Vapaa-aikana toteutettu koulutus ei ole vähennyskelpoista.

Tarkemmat ohjeet verottajan sivuilla:

www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2014/Tyonantajan_koulutusvahennys(31685)

Lisätietoja: 

Lakimies Leevi Mentula
Lakimies Kaisa Kärkkäinen
Puh. 09 2511 2152
etunimi.sukunimi@suomenteatterit.fi