18.11.2014 Teatterialan uutisia

Tapahtumat kuuluvat kaikille! Uusi tarkistuslista auttaa tapahtumia arvioimaan ja kehittämään toimintaansa

Suomen kulttuurifestivaalit ja -tapahtumat saivat kesällä työnsä tueksi saavutettavuusoppaan, joka auttaa ottamaan huomioon monenlaisia kävijöitä ja tekijöitä. Nyt oppaan liitteenä oleva Tapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista on julkaistu erikseen ja käännetty myös ruotsiksi. Saavutettavuuteen panostaminen lisää kaikkien mahdollisuuksia osallistua, esiintyä ja työskennellä festivaaleilla.
 

Tarkistuslistan avulla voi helposti arvioida oman tapahtuman saavutettavuuden ja moninaisuuden nykytilaa ja tunnistaa kehittämiskohteita. Tarkistuslista toimii myös muistilistana, ajatusten herättäjänä ja ideoinnin tukena. Lista auttaa selvittämään tapahtuman toimivuutta sen kävijöiden ja tekijöiden kannalta.

Tarkistuslistan kysymykset liittyvät strategiseen työhön ja suunnitteluun, moninaisuusnäkökulmien huomioimiseen, viestintään, hinnoitteluun, asiakaspalveluun ja lipunmyyntiin, tapahtuma-alueeseen ja -tiloihin sekä kalusteisiin ja ohjelmatarjonnan saavutettavuuteen.

Tapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista on saatavilla suomeksi PDF- ja DOC-verkkoversiona Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilta:

– suomeksi osoitteesta www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tarkistuslistat_arvioinnin_tueksi_tapahtumat
– ruotsiksi osoitteesta www.kulttuuriakaikille.fi/tillganglighet_checklistor

Tarkistuslista täydentää Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen -julkaisua, josta saa lisätietoa käytännön ratkaisuista ja esimerkeistä. Tapahtumia kaikille! -opas on saatavilla suomeksi PDF- ja DOC-verkkoversiona. Verkkoversiot löytyvät Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilta osoitteesta:
www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tietopaketit_ja_oppaat_festivaalit.

Tarkistuslistan on tuottanut Kulttuuria kaikille -palvelu. Kulttuuria kaikille -palvelu edistää osallistumiselle avoimia ja monenlaisia yleisöjä huomioivia kulttuuripalveluja. Palvelu tarjoaa tietoa ja työkaluja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseen alan työntekijöille. Taustalla on Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.

Lisätietoja:
suunnittelija Outi Salonlahti
Kulttuuria kaikille -palvelu
outi.salonlahti@cultureforall.fi
puh. 040 963 9908

 

Evenemang för alla! En ny checklista hjälper evenemangsarrangörer att utvärdera och utveckla den egna verksamheten

I somras gav Kultur för alla i samarbete med Finland Festivals rf ut en finskspråkig tillgänglighetshandbok för de finländska kulturfestivalerna och -evenemangen – Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen. Nu har checklistan för tillgänglighet och mångfald vid festivaler, som fanns med som en bilaga i handboken, getts ut separat och även översatts till svenska. 
 

Att främja tillgängligheten på festivaler innebär att öppna möjligheten för alla att ta del av dem både som besökare och som artist. Med hjälp av checklistan kan arrangörer lätt utvärdera tillgängligheten och mångfalden på det egna evenemanget samt de områden som bör utvecklas. Checklistan fungerar även som en minneslista, tankeväckare och idéspruta. Listan hjälper aktörer att undersöka hur väl evenemanget fungerar utgående från besökarnas och de uppträdandes behov.

Frågorna på checklistan ansluter sig till strategiarbete och planering, uppmärksammandet av mångfald, kommunikation, prissättning, service och biljettförsäljning, evenemangsområdet och -utrymmen samt inredning och programutbudets tillgänglighet.

Checklista gällande tillgängligheten och mångfalden vid evenemang finns tillgänglig på svenska och finska i PDF- och DOC-version på servicen Kultur för allas hemsida:

– på svenska på adressen: www.kulttuuriakaikille.fi/tillganglighet_checklistor
– på finska på adressen: www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tarkistuslistat_arvioinnin_tueksi_tapahtumat

Checklistan kompletteras av den finskspråkiga handboken Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen som ger arrangörerna konkreta tips och exempel på olika lösningar. Handboken hittas i PDF- och DOC-version på servicen Kultur för allas hemsida:
www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tietopaketit_ja_oppaat_festivaalit.

Checklistan har producerats av servicen Kultur för alla. Servicen Kultur för alla främjar kulturtjänster som tar hänsyn till olika slags besökare och aktörer. Servicen stöder kulturfältet i frågor gällande tillgänglighet och mångfald genom bland annat information, kunskap och konkreta redskap. Servicen drivs av föreningen För kultur på lika villkor rf.

Mer information:
Planerare Outi Salonlahti
Servicen Kultur för alla
outi.salonlahti@cultureforall.fi
tel. 040 963 9908