19.2.2015 Lausunnot ja kannanotot

Dansgruppernas och -produktionscentrens, underställda statsandelslagen, målsättningar gällande Regeringsprogrammet för åren 2015-2019

Verksamhetsförutsättningarna för VOS-dansgrupperna och -produktionscentren förbättras:

•    genom att förplikta kommunerna att bättre än för tillfället ansvara för VOS-dansutövarnas och -produktionscentrens kommunala finansieringsandel enligt teater- och orkesterlagen
•    genom att ta i bruk kvalitets- och effektivitetsstimulans som en del av finansieringssystemet.

Den obetydliga kommunala finansieringen förorsakar dansen beständiga verksamhetsutmaningar, som borde lösas genom att man reviderar finansieringsstrukturen. Kommunerna borde förbinda sig att bättre än tidigare ansvara för att stödandelarna i statsandelslagens anda riktas till VOS-dansutövarna, parallellt med talteatrarna och orkestrarna.

En effektutvärdering, som riktar in sig på att öka statsandelssystemets stimulerande verkan, borde utvecklas vidare i samarbete med utövarna. Man borde t.ex. uppmärksamma den konstnärliga kvaliteten och internationell verksamhet samt målgruppernas mångsidighet som positiva kriterier då man utvärderar verksamhetens ändamålsenlighet.

Dansteatrarna, -grupperna och produktionscentren, som lyder under teater- och orkesterlagen, är kärnan i dansens infrastruktur i Finland. De är av central betydelse för tillgången på riksomfattande högklassig danskonst, sysselsättningen inom branschen samt en långsiktig utveckling av fältet. Den kommunala finansieringens andel av totalinkomsten för aktörer på VOS-dansfältet var 15% år 2013, då motsvarande andel för talteatrarna var 34%. Uträknat per åskådare stödde kommunerna dansen med 6,02 euro, då stödet till talteatrar var 27,67 euro / åskådare.

Man förbinder sig bygga och finansiera Dansens hus
•    genom att under år 2015 underteckna ramavtalet, gällande förverkligandet av projektet Dansens hus, mellan staten, Helsingfors stad och den privata stiftelse som donerat 15 miljoner för projektet.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse beslöt i oktober 2014 att understöda Dansens hus-projektet med 15 miljoner euro. Stiftelsens donation är den största enskilda donationen som någonsin gjorts i Finland. Det villkorade understödsbeslutet förutsätter att ett ramavtal uppgörs före utgången av år 2015 samt att stat och kommun i tillräckligt hög grad deltar i investeringskostnaderna för nybyggnadsdelen i anslutning till Helsingfors Kabelfabrik.

Stat och kommun borde täcka en andel om sammanlagt 13 miljoner euro av investeringen på 28 miljoner euro. Den årliga summa som behövs för verksamhetens finansiering preciseras under våren 2015. Man beräknar att nybyggnadsdelens byggnadsskede påbörjas år 2017.

Internationella exempel visar att ett hus som tillägnats danskonsten i betydande grad främjar konstformens ställning och anseende, konstnärliga utveckling, internationella samarbete samt mötet mellan dans och publik. Det finns också i Finland och Helsingfors en klar efterfrågan på att huset förverkligas. Projektet, som riktar in sig på att utveckla branschens infrastruktur och verksamhetsförutsättningar över hela landet, har drivits vidare i intimt samarbete med fältet.

MAN TRYGGAR KONSTENS OCH KULTURENS BEHOVSPRÖVADE FINANSIERING

•     genom att fortsättningsvis fördela 38,5 procent av tipsvinstmedlen till konst och kultur

Konstens och kulturens andel av statsbudgeten är 0,8 procent = 430 miljoner euro. Hälften av den summan finansieras med tipsvinstmedel. Ett bevarande av tipsvinstmedlems fördelningsförhållanden är av central betydelse för den finländska konstens utveckling, sysselsättning, tillgänglighet och nya utspel samt för att internationella framgångssagor ska kunna uppstå. Den behovsprövade finansieringen är speciellt viktig för dansfältet i sin helhet – såväl för det fria fältet som för VOS-aktörerna. Med stöd av det behovsprövade understödet producerar VOS-dansteatrarna och -produktionscentren danskonstverk, förverkligar turnéer och föreställningsutbyten samt verksamhet som riktar sig till såväl barn som unga. Den behovsprövade finansieringen borde utökas för att trygga branschens mångformighet.

Finlands Teatrar rf:s medlemsorganisationer inom DANS
Aurinkobaletti (Åbo) / Helsinki Dance Company / Tanssiteatteri ERI / Jojo Oulun tanssin keskus (Uleåborg) / Tanssiteatteri Glims & Gloms (Esbo) / Tanssiteatteri Minimi (Kuopio) / Tanssiteatteri Mobita-Dansco (Tammerfors) / Tanssiteatteri Raatikko (Vanda) / Tanssiteatteri Rimpparemmi (Rovaniemi) / Tero Saarinen Company (Helsingfors) / Zodiak Uuden tanssin keskus (Helsingfors)

Tilläggsinformation:
Tommi Saarikivi, verkställande direktör, Finlands Teatrar rf: tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi, 09 2511 2151

Katja Lehmussaari, verksamhetsledare Aurinkobaletti, ordförande för Finlands Teatrar rf:s dansutövares delegation: katja.lehmussaari@aurinkobaletti.com, 02 284 0100

Ladda ner pdf

Bild: Antti Kurola, Tanssiteatteri Rimpparemmi