19.2.2015 Lausunnot ja kannanotot

FINLANDS TEATRAR RF:S MÅLSÄTTNINGAR GÄLLANDE REGERINGSPROGRAMMET FÖR ÅREN 2015-2019

1. DEN NEGATIVA UTVECKLINGEN, GÄLLANDE STATSANDELSSYSTEMET FÖR UTÖVANDE KONST OCH STÖDET TILL DE NATIONELLA SCENERNA, MÅSTE STOPPAS

Den professionella teatern är en arbetsintensiv låglönebransch. Så mycket som 70%  av kostnaderna inom branschen utgörs av lönekostnader. Alla sparåtgärder som riktas mot branschen riktas direkt mot sysselsättningen inom branschen, och de reella inbesparingar som riktats mot den utövande konsten under pågående regeringsperiod har haft nominell betydelse för samhället. De upprepade nedskärningarna av stödet till den utövande konsten innebär att man systematiskt kör ner en livsduglig bransch, som väl når sin publik, är billig och sysselsätter tusentals människor. En dylik utveckling måste stoppas med en särskild linjedragning i regeringsprogrammet.

2. DEN UTÖVANDE KONSTENS UPPGIFTER INOM SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN MÅSTE BEAKTAS MED EN SKILD FINANSIERING SOM RESERVERAS FÖR DETTA ÄNDAMÅL

Kulturens och konstens effekter på välbefinnandet både på individ- och samhällsnivå är betydande. Det har publicerats en mängd undersökningar om alla positiva social- och hälsoeffekter som uppnås genom att man håller på med konst och kultur. I dag förutsätter man också att konstinstitutionerna i allt högre grad ska samarbeta med olika aktörer inom social- och hälsovårdssektorn. Man erbjuder utövande konst, utanför den ordinarie scenverksamheten, till alla ålderskategorier från barnträdgårdar till åldringshem och konstnärligt publikarbete utförs med otaliga specialgrupper. Då stödet till kulturen stramats åt allt mer, är det fara för att dessa konstens samhälleligt viktiga uppgifter inte kan förverkligas. I realiteten borde finansieringen av de uppgifter som främjar social- och hälsovårdssektorns målsättningar, i fortsättningen tryggas genom en finansiering uttryckligen avsedd för dessa uppgifter och skild från anslagen för konst.

3. MAN BÖR FORTSÄTTA MED  ÅTGÄRDER SOM FRÄMJAR SYSSELSÄTTNINGEN INOM DEN UTÖVANDE KONSTEN ÄVEN UNDER NÄSTA REGERINGSPERIOD

De negativa effekterna på sysselsättningen inom branschen, på grund av de upprepade prisnedsättningarna av årsverkena i statsandelssystemet, lyckas man i någon mån motverka genom anslagen för sysselsättningprojekt som riktas till den utövande konsten och som man beslutade om i statsbudgeten för år 2015. Ifall det inte är möjligt att vända utvecklingen av stödet till den utövande konsten i en positiv riktning under regeringsperioden måste man fortsättningsvis trygga sysselsättningen inom branschen med motsvarande stödåtgärder.

4. SYSSELSÄTTNINGEN AV FRILANSARBETSTAGARE  KAN MÄRKBART FÖRBÄTTRAS GENOM EN ENKEL SKATTELÄTTNAD

En betydande del av arbetskraften inom den utövande konstbranschen är olika frilansar som utför snuttjobb. Överallt i Finland behöver man regelbundet, i synnerhet konstnärlig tillfällig arbetskraft, i produktioner med växlande personaluppbyggnad. Beskattningen av rese- och inkvarteringskostnader för gästande tillfällig arbetskraft gör sysselsättningen av tillfällig arbetskraft inom en låglönebransch som kämpar med kostnadsinbesparingar allt svårare, då det på grund av kostnadsorsaker inte längre är klokt för gästande konstnärer att resa till annan ort för att få arbete. Man kunde märkbart främja sysselsättningens flexibilitet genom att utfärda en skatteavvikelse gällande frilanskonstnärers rese- och inkvarteringskostnader.

5. EN PROCENT TILL KULTUREN SOM BUDGETMÅLSÄTTNING FÖR STATEN

Konst och kultur är en mångsidig sektor som hela tiden utvecklas och är starkt arbetsintensiv och den är till sina kostnader en billig investering för samhället. Ett samhälle som digitaliseras behöver allt mer innehåll och den kreativa ekonomin behöver kreativa utövare. En investering i kultursektorn, som fortsättningsvis utvecklas och lockar arbetskraft, är en lönsam investering i framtiden. Det är skäl för finska staten att ta som målsättning att öka kulturbudgeten till minst en procents nivå i den årliga budgeten.

Tilläggsinformation:
Tommi Saarikivi, verkställande direktör, Finlands Teatrar rf: tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi, 09 2511 2151

Ladda ner programmet här.

Bild: Kokkkolan kaupunginteatteri, Ilkka Saastamoinen