6.5.2015 Tiedotteet

Suomen Teatterit ry ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto laativat suosituksen teatteritekstittäjien palkkiotasosta / Finlands Teatrar rf och Finlands översättar- och tolkförbund har utarbetat en rekommendation gällande teatertextarnas ersättningsnivå

Teatteriesitysten tekstittäminen on yleistynyt viime vuosina ja esityksiä tekstitetään sekä kielensisäisesti kuulovammaisten ja huonokuuloisten avuksi sekä toiselle kielelle muunkielisen yleisön saavuttamiseksi. Lisääntyneen kysynnän johdosta Helsingin yliopisto on esimerkiksi alkanut tarjoamaan av-kääntämisen opiskelijoille teatteritekstityksen opetusta syksystä 2015 lähtien.

Teatteritekstittämisessä monet käytännöt ovat kuitenkin vasta muotoutumassa ja keskustelua on herättänyt esimerkiksi tekstittäjille maksettavan palkkion suuruus. Käytännöt ovat olleet hyvin vaihtelevia ja tekstittäjien palkkaamista helpottamaan Suomen Teatterit ry on neuvotellut Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton kanssa suositussopimuksen, jossa määritellään suositeltava vähimmäispalkkio teatteriesityksen tekstittämiseksi.

Tekstitettäessä esitystä repliikkejä joudutaan lyhentämään ja tekstiä muokkaamaan. Käyttäjäkyselyissä tekstitystä tarvitsevat katsojat ovat korostaneet ennen kaikkea laadukkaan tekstityksen merkitystä katsomiskokemukselle. Suositammekin, että esitysten tekstittäjinä käytettäisiin ensisijaisesti av-kääntämisen ammattilaisia, joiden yhteystietoja voi hakea esimerkiksi SKTL:n kääntäjähakupalvelusta.

Kuuloliitto ry, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat (Sunklo) ry ja Suomen Teatterit ry ovat lisäksi käynnistäneet hankkeen teatteritekstitysten sisällyttämiseksi näytelmät.fi -tietokannan yhteyteen. Kokoamalla olemassa olevat teatteritekstitykset yhteen paikkaan voitaisiin välittää tehokkaasti tietoa näytelmäteksteistä jo olemassa olevasta tekstityksistä näytelmäoikeuksien ostamisen yhteydessä ja mahdollistaa siten tekstitysten jatkokäyttö. Suositussopimuksessa otetaan kantaa myös tekstityksen jatkokäytön muokkaamiseen ja siihen liittyvään palkkiotasoon.

Teatteritekstitysten suositusvähimmäispalkkio ja uudelleenkäytön ehdot (pdf)

Tekstityksen toteuttamisesta teatterissa löytyy lisätietoa myös Kulttuuria kaikille -palvelun Teatteria kaikille -saavutettavuusoppaasta (pdf).

 

Finlands Teatrar rf och Finlands översättar- och tolkförbund har utarbetat en rekommendation gällande teatertextarnas ersättningsnivå

Under senare år har textning av teaterföreställningar blivit allt allmännare och föreställningar textas såväl intralingualt för hörselskadade och personer med nedsatt hörsel som på annat språk för att nå en publik med annan språktillhörighet. På grund av den ökade efterfrågan har Helsingfors universitet börjat att från och med hösten 2015 erbjuda undervisning i teatertextning till dem som studerar audiovisuell textning.

I fråga om teatertextning håller man tills vidare endast på med att utforma olika praktiker, och diskussioner har uppstått kring exempelvis storleken på ersättningarna till dem som utför textningen. Praxis har varit mycket varierande och för att underlätta avlönandet av textare har Finlands Teatrar rf förhandlat om ett rekommendationsavtal med Finlands överättar- och tolkförbund, där man fastslår ett rekommenderat minimigage för textning av en teaterföreställning.

Vid textning av en teaterföreställning blir man tvungen att förkorta repliker och bearbeta texten. I publikenkäter har åskådare som behöver textning framför allt framhållit betydelsen av en högklassig textning för teaterupplevelsen. Vi rekommenderar alltså att man för textning av föreställningar i första hand skulle använda sig av professionella av-textare. Kontaktuppgiter till dem kan man t.ex. söka på FÖTF:s söktjänst.

Finska hörselförbundet, Finlands Dramatiker och Manusförfattare (Sunklo) rf och Finlands Teatrar rf har dessutom påbörjat ett projekt för att lägga in teatertextningar i anslutning till näytelmät.fi-databasen. Genom att samla alla teatertextningar på ett ställe kunde man effektivt förmedla kunskap om redan förefintliga textningar av pjästexter i samband med köpet av pjäsrättigheter och på det viset möjliggöra ett fortsatt utnyttjande av textningarna. I rekommendationsavtalet tar man också ställning till ett omarbetande av textningen vid återutnyttjande, och ersätttningnivån i anslutning till detta.

Minimigagerekommendationer för teatertextning och villkoren för återbruk (pdf)

I Kultur för alla-servicens handbok i tillgänglig verksamhet för teatrar ”Teater för alla!” hittar man information om hur textning förverkligas på teatrarna.