20.6.2016 Tes-tiedotteet

Työelämän lainsäädäntö uudistuu

Työelämän lainsäädäntö uudistuu. Hallitus on linjannut, että tällä hallituskaudella uudistetaan vuosilomalakia, työaikalakia ja työsopimuslakia. Vuosilomalakiin on jo toteutettu muutos ja työsopimuslain muuttamiseksi on juuri annettu hallituksen esitys. Vuosilomalain sekä työaikalain kokonaisuudistukset ovat vireillä, mutta niistä ei ole vielä mitään tietoa saatavilla. Lisäksi esitellään pääkohdat kirjanpitolain ja tapaturmavakuutuslain muutoksista.

VUOSILOMALAKI

Perhevapaiden lomakertymä vähenee: 

Vuosiloman ansaitseminen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta:

 • Työssäolon veroista aikaa eli vuosilomaa kerryttävää aikaa on vain 6 kk (156 pv)
  • Äidin äitiysvapaa 105 pv
  • Äitiysvapaan jälkeiset äidillä 51 pv
  • Isän vanhempainvapaakaudesta 102 pv
    Kannustaa jakamaan vanhempainvapaat, isän vanhempainvapaa kerryttää lomaa äidin vastaavaa vapaata pidempään
 • Ei koske työehtosopimuksia, joissa työssäolon veroisesta ajasta on sovittu
 • Teatterialan TES:ssä sovittu, että vuosilomaa kertyy koko äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta, muissa alan sopimuksissa ei ole vastaavaa pykälää.
 • Voimaatulo 1.4.2016
  • Aikaisemmin alkaneet tai ansaitut lomat -> vanha laki
  • Aikaisemmin alkaneet vanhempainvapaat -> vanha laki
  • Käytännössä lomat 2017
 • Aiemmin lomaa on kertynyt koko vanhempainvapaan ajalta
  • Tilastollisesti muutoksen ennustetaan vähentävän lomien kertymää n. 40%

Karenssi lomalla sairastuttaessa:

 • 6 pv omavastuuaika lomaan
  • Aiempi 7 pv omavastuu poistettu 2013.
  • Karenssipäivät voivat olla yksittäisiä päiviä, ei tarvitse olla yksijaksoinen sairausloma.
  • Vuosiloman siirto edellyttää edelleen selvitystä työkyvyttömyydestä ja siirron pyytämistä.
  • Muutos on tullut voimaan 1.4.2016, sovelletaan 1.4.2015-31.3.2016 ansaittuihin lomiin.
  • Oltava oikeus kuitenkin vähintään 4 vko lomaan, muuten ei tule karenssia
  • Omavastuu per lomamääräytymisvuoden lomat -> työnantajan tiedettävä minkä lomamääräytymisvuoden lomia pidetään.
 • Yli 30 päivän tes-lomista ei ole säädetty mitään karenssista, asia on niiden osalta epäselvä.
 • TeaTES 63§:ssa ei mainita karenssista mitään, eli tulkitsemme lain mukaisen karenssin tulevan sovellettavaksi. Sama pätee kaikkiin teatterialan TES:hin.
 • TEATES 63§”Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa tai aikana synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan.”

TYÖSOPIMUSLAKI

Työllistämissopimus:

 • Työllistämissopimus, eli määräaikaset työsopimukset ilman määräaikaisuuden perustetta
  • Määräaikainen sopimus voidaan tehdä ilman perusteltua syytä, jos työntekijä ei ole edellisen kahden vuoden aikana ollut työsuhteessa kyseiseen työnantajaan
 • Sopimusten lukumäärä ja kokonaiskesto:
  • Työllistämissopimuksia voidaan tehdä vuoden aikana enintään kolme
  • Niiden yhteenlaskettu kesto voi olla enintään vuosi
  • Ketjuttamiskielto säilyy

Koeaika kuudeksi kuukaudeksi:

 • Koeaika pitenee 6 kk
 • Koeaikaa voidaan pidentää, jos työntekijä on ollut työkyvyttömyyden tms takia töistä pois vähintään 30 pv
 • Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saisi pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsuhteen kestosta (max 6 kk)

Takaisinottovelvollisuus:

 • Takaisinottovelvollisuusaika lyhenee
  • Työnantajan velvollisuus ottaa takaisin tuta-syistä irtisanottu työntekijä lyhenee 4 kuukauteen (9kk)
 • Työsopimuslainmuutoksesta on annettu hallituksen esitys (HE 105/2016)
 • Hallituksen tavoite voimaantulosta on 1.1.2017

KIRJANPITOLAKI

 • Uutta lakia voi soveltaa jo 2016 päättyviin tilikausiin
 • Nykyisestä käytännöstä tulee osa lainsäädäntöä, esim. käytännössä ollut laskutusperusteisuus sallitaan myös laissa.
 • Pienemmissä yhdistyksissä kirjaukset ovat tehty kerran vuodessa vaikka laki velvoittaa tekemään kirjaukset viivytyksettä. Uuden lain puitteissa riittää, että kirjaukset tehdään ennen tilinpäätöstä.
 • Digitaalisen aineiston säilytykselle ei ole enää esteistä, mutta kirjausketjun eheyden säilyminen tulee taata. Eheän kirjausketjun merkitys korostuu ja koskee jatkossa myös viranomaisilmoittamista. Järjestelmiltä vaaditaan entistä parempaa kirjausketjun seurantaa ja jatkumoa.
 • Uudessa kirjanpitolaissa ei ole mainintaa tasekirjasta. Tilinpäätösasiakirjoja ei enää ole pakko tulostaa paperille ja sitoa kirjaksi. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tiedot voidaan arkistoida kokonaan sähköisesti. Tilinpäätös tulee edelleen allekirjoittaa, mutta allekirjoituksetkin voidaan nykyään hoitaa ja arkistoida sähköisesti.
 • Mikroyritysten* (liikkeen ja ammatinharjoittajan) ei jatkossa välttämättä tarvitse tehdä tilinpäätöstä. Käytännössä kuitenkin tilinpäätöskirjaukset tehdään verotusta varten. *Mikroyritys = tase 0,35 Meur, liikevaihto 0,7Meur, henkilökuntaa max. 10 (näistä kriteereistä yksi saa ylittyä).
 • Uusi kirjanpitolaki ei tuo tullessaan suuria ja merkittäviä mullistuksia. Muutosten tarkoituksena on helpottaa käytäntöä ja saattaa olennaisuuden periaate vihdoin lakiin.

TAPATURMAVAKUUTUSLAKI

 • Lakisääteistä tapaturmavakuutusta säätelevä tapaturmavakuutuslaki ja siihen liittyvät ammattitauti- ja kuntoutuslaki uudistuivat
 • Uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia (TyTAL) sovelletaan vakuuttamisessa 1.1.2016 alkaen ja korvaamisessa vahinkoihin, jotka sattuvat 1.1.2016 tai sen jälkeen.
 • Vakuuttamisen pääperiaatteet pysyvät ennallaan. Työnantaja on edelleen velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta, mutta vakuuttamisvelvollisuuden raja muuttuu euromääräiseksi. Ennen min 12 päivää työtä -> 1200 euroa palkkaa
 • Työnantajan tulee ilmoittaa tapaturmasta ensi vuonna 10 arkipäivän kuluessa. Nykyisen lain mukaan ilmoitus on tehtävä viipymättä.
 • Olosuhteet, joissa sattunut tapaturma kuuluu korvauksen piiriin, on kuvattu uudessa laissa nykyistä perusteellisemmin. Esim. ammattitaudin määritelmään ei ole tulossa muutoksia, mutta altistumisolosuhteet on kuvattu aiempaa tarkemmin.

Lisätietoja:
lakimies Leevi Mentula
p. 09 2511 2152
leevi.mentula(at)suomenteatterit.fi