29.4.2019 Blogi

Tanssin talon Matti Numminen: Onko yksittäisen kulttuuritoimijan mahdollista vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon?

Kevään 2019 eduskuntavaalit innoittivat myös kulttuuritoimijoita edistämään tärkeäksi kokemiaan asioita valtakunnan tasolla. Itse tapasin melkoisen joukon kansanedustajia, virkamiehiä ja erityisavustajia Tanssin talon valtionrahoituksen tiimoilta alkukeväästä 2019.

Otsikon kysymystä voi tarkastella useammalta kantilta. Poliittisia päätöksiä tehdään kulttuuritoimijoiden näkökulmasta EU-tasolta kunnallishallintoon. Jälkimmäisessä liikutaan kaupunginhallituksesta lautakuntiin. Mitä lähempänä omaa toimintaa ja sen poliittista ohjausta ollaan, sitä suuremmiksi vaikuttamismahdollisuudet kasvavat. Tanssin talon kevään 2019 vaikuttamistyön tavoitteena on ollut löytää toimintaamme tukeva rahoitusmalli ja toimintamme mahdollistava valtionrahoitus. Tanssin talon rahoituksen ratkaiseminen nivoutuu kulttuurialan yleisiin tavoitteisiin tulevalle hallituskaudelle. Näitä ovat valtionrahoituksen uudistamistyön loppuun saattaminen ja kulttuurin rahoitusosuuden kasvattaminen 1 % valtion talousarviossa. Olemme liikkuneet selkeästi valtakunnallisella tasolla, jolloin vaikuttamistyö on keskittynyt valtion virkamiehiin ja kansanedustajiin sekä ministereihin.

Organisaation toiminnan kokoluokka määrittää vaikuttamistyötä. Pienimmillä toimijoilla on yksin valitettavasti heikommat lähtökohdat vaikuttamiseen kuin suuremmilla organisaatioilla ja valtakunnallisesti vaikuttavammalla toiminnalla. Tanssin talo on yksi tämän vuosisadan merkittävimmistä kulttuuri-investoinneista ja valtakunnallisesti noteerattu toimija. Näin ollen poliittiset päätöksentekijät ja valmistelevat virkamiehet ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita toimintamme edellytyksistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kiinnostusta olisi tarpeen ylläpitää ja lisätä.

Kiinnostuksen herättely, lisääminen ja ylläpitäminen edellyttävät mahdollisimman kirkkaita, kuvaavia ja helposti lähestyttäviä viestejä. Tanssin talolla käytimme apunamme yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen erikoistunutta viestintätoimistoa. Toimistot harvoin ovat organisaation merkityksen ja tavoitteiden asiantuntijoita. Viestien sisällöt ja suunnat tulee toimijan itse päättää, viestintätoimisto auttaa niiden kirkastamisessa ja vaarallisten kärkien katkomisessa. Yhteistyö viestintätoimiston kanssa lisäsi poliittisen pelikentän ymmärrystäni ja nopeutti vaikuttamissuunnitelman laatimista.

Omat tavoitteet kannattaa sitoa osaksi suurempia kokonaisuuksia, jolloin asian läpivienti on odotettavasti helpompaa. Millaisia tulevaisuuden kuvia on havaittavissa ja miten niitä voitaisiin ennakoida. Oleellista on tarjota päätöksentekijöille konkreettisia ratkaisuja – osana laajempaa kokonaisuutta. Ilman selkeitä ehdotuksia on haastavaa saada omia tavoitteitaan läpi.

Kulttuuritoimijoiden kannattaa vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Tällöin voi olla parhaimmillaan tuomassa toivottua muutosta toimintaedellytyksiin ja kulttuurin asemaan yhteiskunnassa. Vaikuttaessa on keskeistä hahmottaa oma paikkansa toimijakentässä ja asian painoarvo. Oma kokoluokka on syytä tiedostaa ja tarvittaessa koota taakseen suurempi joukko samaa asiaa ajavia tahoja. Kun nämä on seikat on tiedostettu on aika muotoilla oma viesti mahdollisimman helposti ymmärrettävään muotoon. Itselle arkipäiväinen ja selkeä asia saattaa olla päättäjälle täysin vieras. Lopuksi kannattaa tarjota selkeä ratkaisu, joka on linjassa jo tehtyjen poliittisten päätösten kanssa tai tuo vallitsevaan tilanteeseen kaivatun ja perustellun muutoksen.

Tapaamisissani nousi esiin, että kulttuuritoimijoiden tulisi kyetä valtakunnanpolitiikassa johdonmukaisempaan ja kokonaisvaltaisempaan vaikuttamistyöhön. Tämä edellyttäisi yhteisen linjan löytymistä kulttuuripoliittisesti merkittävissä asioissa. Ensimmäinen askel tämänkaltaiseen toimintaan on otettu, kun KULTA ry perustettiin. Pelkkä vaikuttamiseen keskittyvän yhdistyksen perustaminen ei riitä. Meidän toimijoiden on vielä kyettävä määrittelemään yhteiset linjat, joiden mukaisia tavoitteita edistämällä luodaan parempia toimintaedellytyksiä koko kentälle. Joskus tämä saattaa tarkoittaa myös jo saavutetuista eduista luopumista ja uusien avausten tekemistä.


Matti Numminen

Tanssin talon johtaja


Tanssin talo on Suomen ensimmäinen kansainvälinen näyttämö tanssille, joka avaa ovensa Helsingin Kaapelitehtaalla vuonna 2021. Talo tarjoaa puitteet tanssikentän yhteistyölle ja kansainvälisesti kiinnostavimmille esityksille.

Lue lisää:
https://tanssintalo.fi

Kuva: Mikko Mäntyniemi