24.5.2019 Teatterialan uutisia

Esittävän taiteen ammattiorganisaatiot edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti vuonna 2018 selvityksen teatteri- ja elokuva-alojen työ- ja toimintakulttuurista, erityisesti näkyvästi esillä olleen häirinnän näkökulmasta. Selvityksen jälkeen ministeriö myönsi aloille määrärahan, jolla aloilla toimivia ammattiorganisaatioita koulutetaan häirinnästä vapaan ja tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toimintakulttuurin edistämiseen esittävissä taiteissa.

Esittävän taiteen koulutus toteutetaan kahtena erillisenä kokonaisuutena, jonka sisältöjä valmistellaan alan häirintäselvityksen tehneen OTT Jaana Paanetojan kanssa. Ensimmäinen osa järjestettiin kahtena erillisenä koulutuspäivänä Helsingissä toukokuun 2019 alussa. Koulutukseen osallistui laaja otos teatteri-, tanssi-, sirkus- ja orkesterikentän työnantajien ja työntekijöiden edustajia. Tilaisuudessa käsiteltiin laajasti aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä, työnantajan ja henkilöstön vastuita häirinnän ehkäisyssä ja erilaisia suunnitelmia ja prosesseja, joilla työnantajien tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja reagoida esille tuleviin epäilyksiin sopimattomasta käytöksestä työelämässä. Teatteripuolella selkeä tavoite oli kutsua mukaan koulutukseen mahdollisimman kattavasti kaikenkokoiset alan ammattiorganisaatiot riippumatta siitä, onko niillä kokoluokkansa puolesta lakisääteinen velvollisuus tehdä tasa-arvosuunnitelma.

Koulutuksen toinen osa, jossa käsitellään muun muassa tarkemmin alan toimintakäytäntöjä ja ammattietiikkaa, toteutetaan jälleen kahtena samansisältöisenä koulutuspäivänä, joiden päivämäärät ovat maanantai 28.10. ja tiistai 5.11.2019.

Kysyimme Jaana Paanetojalta ajatuksia esittävien taiteiden organisaatioiden tilanteesta pian koulutuksen ensimmäisen osan jälkeen:

OTT Jaana Paanetoja, oman selvityksesi ja Tinfon tuoreen raportin näkökulmasta, millaisena esittävän taiteen kenttä työympäristönä sinulle näyttäytyy?

Sain keväällä 2018 erinomaisen tilaisuuden ministeri Sampo Terhon asettamana selvityshenkilönä tutustua esittävän taiteen työympäristöön. Tehdessäni alan häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua koskevaa selvitystä, erityisesti kuullessani työntekijöitä, työnantajia ja alalla toimivia organisaatioita, sain omasta mielestäni selkeän ja laajan kuvan alalla esille tulleiden epäkohtien syistä ja taustoista. Yllättävää oli se, että ulkopuolisin silmin epätavanomaiselta vaikuttaneet asiat saatettiin kokea alan sisällä sen normaaliksi toiminnaksi. Toisaalta vahva halu ’puhaltaa yhteen hiileen’, jaksaa ja yrittää selvitä vaikeistakin asioista korostui.

Juuri valmistuneen Tinfon raportin tuloksia pidän huolestuttavina. Olisin toivonut, että toimintakulttuuri olisi jo parantunut niin, että tulokset olisivat olleet valoisammat. Ongelmat ja epäkohdat eivät siis näytä hävinneen, vaan niiden poistamiseksi on tehtävä entistä enemmän työtä.

Ovatko häirinnän ja tasa-arvokysymysten ilmiöt samankaltaisia kuin muilla aloilla? Mitä erityishaasteita häirinnän ehkäisemiseksi ja tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden edistämiseksi näet esittävien taiteiden alalla?

Esittävien taiteiden työpaikkojen erityishaasteina voidaan pitää määräaikaisen työn yleisyyttä, työn tekemistä muussa kuin työsuhteessa ja tämän myötä  syntyvää työpaikan oikeussuhteiden heterogeenisyytta. Alalle vaikuttaa olevan myös tyyppillistä jonkinasteinen esimiesaseman tunnistamisen vaikeus – varsinkin työyhteisöissä, joissa esimiehet osallistuvat myös suorittavaan työhön.

Alaa ei kuitenkaan tule pitää sillä tavoin erityisenä, että vain sillä tulisi esille häirintää, epäasiallista kohtelua tai puutteellisesti täytettyjä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain vaatimuksia.

Esittävän taiteen järjestöt toteuttavat kanssasi kaksiosaisen koulutuksen ala ammattilaisille. Ensimmäinen koulutuspäivä järjestettiin kahdesti toukokuussa. Seuraava koulutuspäivä pidetään loka-marraskuussa, ja sitä ennen koulutettavat jalkauttavat koulutuksen teemoja omalle työpaikalleen. Millaisia asioita nousi esiin koulutuksen ensimmäisen osan aikana? 

Ensimmäisessä päivässä käsiteltiin erityisesti työnjohtovaltaa, esimiesasemaa ja sitä, millaisin toimin työnantajan tulisi varmistaa asiallinen ja häirinnästä vapaa työyhteisö. Lisäksi tarkasteltiin tasa-arvon edistämistoimia ja miten tasa-arvosuunnitelma tulee laatia.

Miten koet työelämän muutoksen vaikuttavan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiin?

Työelämän muutoksen pitäisi vaikuttaa ainoastaan positiivisesti. Myös tietoisuus vastuista, velvoitteista ja oikeuksista synnyttää tarvittavaa muutosta. Modernissa maailmassa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä tulisivat olla sisäänrakennettuja, automaattisesti toteutuvia asioita. Niiden ei pitäisi vaatia kampanjointia tai vastaavia, vaan ne tulisivat olla osa jokaisen työyhteisön perusrakenteita.