7.10.2019 Teatterialan uutisia

Teatterikeskuksen VOS-teatterit aikovat siirtyä Suomen Teatterit ry:n jäseniksi / Statsandelsteatrarna i Teatercentrum ska flytta över till Finlands Teatrar rf (STEFI)

Teatterikeskuksen VOS-teatterit aikovat siirtyä vuoden 2020 alusta alkaen Suomen Teatterit ry:n jäseniksi. Siirtyvät teatterit ovat KOM-teatteri, Q-teatteri, Ryhmäteatteri, Tanssiteatteri Hurjaruuth, Teatteri Rollo ja Teater Viirus. Teatterikeskukseen jää siirtymän jälkeen 36 esittävän taiteen vapaan kentän teatteria ja ryhmää.

”Siirtyminen Teatterikeskuksesta STEFIin liittyy ensisijaisesti siihen, että teatterialan rahoituspohja on uudelleenneuvottelun kohteena. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että istumme STEFIn kautta niissä neuvottelupöydissä, joissa uudistuvaa VOS-rahoitusta työstetään.
Haluamme toteuttaa siirtymän siten, ettei lähtö heiluta Teatterikeskuksen venettä liikaa. Keskustelut käytännön toimista siirtymän toteuttamiseksi on jo aloitettu Teatterikeskuksen ja STEFIn välillä.
Tavoitteenamme ei ole luoda vastakkainasettelua VOS-teattereiden ja vapaan kentän välille. Päätös ei ollut helppo, mutta olimme kuitenkin yksimielisiä päätöstä tehdessämme. Osa nyt eroavista teattereista on ollut perustamassa Teatterikeskusta lähes puoli vuosisataa sitten, joten päätökseen liittyy luonnollisesti myös haikeutta. Uskomme kuitenkin, että tämä päätös edesauttaa Teatterikeskuksen työtä vapaan kentän ryhmien edunvalvojana.”

KOM-teatterin Kannatus ry
Q-teatteri ry
Ryhmäteatterin Kannatus ry
Tanssiteatteri Hurjaruuthin Kannatus ry
Teatteri Rollon Kannatus ry
Viirus rf

Teatterikeskuksen vt. toiminnanjohtaja Kaisa Paavolainen ja Suomen Teatterit ry:n toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi korostavat, että järjestöjen välinen yhteistyö tulee jatkumaan yhtä hyvänä ja tiiviinä kuin tähänkin saakka. Yhteisenä tavoitteena on turvata koko esittävän taiteen kentälle laadukas edunvalvonta riippumatta teattereiden tai ryhmien rahoitusratkaisuista.

Teatterikeskus järjestää syksyn aikana ylimääräisen jäsenkokouksen, jossa keskustellaan järjestön tavoitteista ja strategisesta suunnasta uudessa tilanteessa sekä valitaan hallitukseen uudet jäsenet eroavien VOS-teattereiden edustajien tilalle.

Lisätietoja:
Kaisa Paavolainen,
vt. toiminnanjohtaja, Teatterikeskus
p. 040 731 3655

***

STATSANDELSTEATRARNA I TEATERCENTRUM SKA FLYTTA ÖVER TILL FINLANDS TEATRAR RF (STEFI).

Kvar i Teatercentrum blir 36 fria teatrar och grupper. De statsandelsteatrar som tillhört Teatercentrum (Teatterikeskus) ska bli från och med 2020 medlemmar i Finlands Teatrar rf, STEFI. Dessa teatrar är KOM-teatteri, Q-teatteri, Ryhmäteatteri, Tanssiteatteri Hurjaruuth, Teatteri Rollo och Teater Viirus.

”Skiftet från Teatercentrum till STEFI har i första hand att göra med att finansieringsgrunderna för scenkonstfältet just nu håller på att omförhandlas. Det är nu väldigt viktigt att vi via STEFI finns med vid de förhandlingsbord där det nya statsandelssystemet bearbetas.
Vi vill dock gå till väga på ett sätt som inte försätter Teatercentrums båt i gungning, och Teatercentrum och STEFI har redan inlett gemensamma diskussioner angående övergångens praktiska detaljer.
Vårt mål är inte att öka motsättningarna mellan statsandelsteatrar och det fria fältet. Beslutet har inte varit lätt men vi var eniga. En del av de teatrar som nu lämnar Teatercentrum var med om att grunda organisationen för ett knappt halvt sekel sedan, så det är naturligt att beslutet också är ledsamt för oss. Vi tror ändå att förändringen på sikt kan hjälpa Teatercentrum att ännu starkare än tidigare bevaka det fria fältets intressen.”

Tanssiteatteri Hurjaruuthin Kannatus ry
KOM-teatterin Kannatus ry
Q-teatteri ry
Ryhmäteatterin Kannatus ry
Teatteri Rollon Kannatus ry
Viirus rf

Teatercentrums tf. verksamhetsledare Kaisa Paavolainen och Finlands teatrar rf:s vd Tommi Saarikivi understryker att samarbetet mellan de två organisationerna kommer att fortsätta i samma goda och täta anda som förr. Till målsättningarna hör att garantera täckande intressebevakning för hela scenkonstfältet oberoende av teatrarnas och gruppernas finansieringsmodeller.

Teatercentrum ordnar under hösten ett extraordinärt medlemsmöte där man diskuterar organisationens mål och strategi i skenet av den nya situationen. Under samma möte väljs också nya styrelsemedlemmar istället för de avgående statsandelsteatrarnas representanter.

Mer information:
Kaisa Paavolainen,
tf. verksamhetsledare, Teatercentrum
tel. 040-7313655