7.11.2019 Lausunnot ja kannanotot

Suomen Teatterit ry:n lausunto ja vetoomus koskien Rovaniemen teatterin rahoitusta

Rovaniemen teatteri on valtionosuusteatteri ja kaupunkinsa tärkeä kulttuuripalvelujen tuottaja, mutta lisäksi sillä on aivan erityinen tehtävä Lapin alueen alueteatterina tuottaa maantieteellisesti huomattavan suuren vastuualueen kulttuuripalveluja osana valtakunnallista taidelaitosten verkostoa. Siksi olemme erityisen huolestuneina seuranneet Rovaniemen kaupungin tuen negatiivista kehitystä ja uusinta teatterin tuen leikkausesitystä. Koko maan laajuisen taidelaitosverkoston keskeinen lähtökohta on valtion rahoituksen ohella kaupungin tuki alueellaan toimivalle teatterille. Valtionosuuksien kehitys on laskennallisesti kytketty teatterin kokonaistulojen ja kustannusten kehitykseen. Jos teatterin toimintaa joudutaan olennaisesti supistamaan, myös sen toimintaan kohdistettu valtion tuki automaattisesti laskee vastaavassa suhteessa.

Teatterin rahoituskeskustelun taustaksi on hyvä myös muistuttaa, että pitkän taantuman johdosta VOS-rahoitteisen näyttämötaiteen kentän valtion tuet ovat jo kauan laskeneet, mutta alan palkka- ja tilakustannukset kasvavat yhteiskunnan yleisen kustannuskehityksen mukana. Vuosina 2011-2019 VOS-näyttämötaiteen henkilötyövuoden hinta on laskenut yli 6 prosenttia. Samalla aikavälillä kunta-alan palkkakehitystä seuraavat palkkakustannukset ovat kehittyneet ammattiryhmistä riippuen +10-15 %. Nyt valtio on tekemässä tähän pitkäaikaiseen laskevaan trendiin kauan kaivattua korjausliikettä.

Rovaniemen kaupungin teatterin tukea koskeva leikkausesitys sattuu samaan ajankohtaan, jolloin valtio on vuoden 2020 budjettiesityksessä vahvistamassa myös Rovaniemen teatteria yhdellä lisähenkilötyövuodella, ja lisäksi teatterin valtionrahoitusta vahvistaa tilapäinen mutta huomattava korotus vuodelle 2020. Teatterin toiminnalla on tutkitusti huomattava aluetaloudellinen merkitys ja positiivinen vaikutus matkailu-, ravintola-, majoitus- ym palvelualojen toimintaan ja talouteen. Jotta kaikki nämä myönteiset kerrannaisvaikutukset toteutuisivat jatkossakin, on teatterilla oltava toimintansa tason ylläpitoon riittävät resurssit. On merkillepantavaa, että taloudellisesta haastavan ajanjakson jälkeen Rovaniemen teatteri on pystynyt tavoittamaan poikkeuksellisen suuren määrän yleisöä. Tämäkin osaltaan osoittaa, että Rovaniemen teatteri on alueellaan tärkeä ja yleisöä tehokkaasti tavoittava taidelaitos, josta kannattaa pitää huolta.

Kaupungin tuen leikkaaminen vaikuttaa suoraan teatterin kahteen keskeiseen tulonlähteeseen: esitystoimintaan kohdistuvat säästöt heikentävät teatterin mahdollisuuksia kerätä lipputuloja, ja henkilöstökuluihin kohdistuvat säästöt vaikuttavat negatiivisesti teatterille maksettavaan laskennalliseen valtionosuuteen. Ylimitoitettujen leikkausten seurauksena olisi uhka voimistuvasta rahoituksen ja toiminnan syöksykierteestä tilanteessa, jossa teatterilla olisi historiallinen mahdollisuus pikemminkin vahvistua ja kehittää toimintaansa, kun esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmää juuri ollaan kehittämässä. Uuden järjestelmän on tarkoitus astua voimaan vuonna 2022.

Lisäksi on tärkeää ymmärtää, että merkittävä osa vuoden 2020 VOS-korotuksesta on laskennallisessa järjestelmässä alan investointeja huomioivaa tilapäistä korotusta, ja teattereiden valtion rahoitus palaa jo vuonna 2021 olennaisilta osiltaan entiselle, korottamattomalle tasolleen. Näin ollen olennainen leikkaus kaupungin tukeen nyt ajaisi teatterin todennäköisesti huomattaviin talousvaikeuksiin viimeistään vuonna 2021. Jotta valtion hyvä tarkoitus kehittää ja vahvistaa koko Suomen laajuista taidelaitosten verkostoa voisi toteutua, on välttämätöntä, että myös taidelaitosten ylläpitäjäkunnat osallistuvat edelleen riittävällä panoksella toiminnan rahoittamiseen. Vetoamme siksi Rovaniemen kaupungin päättäjiin:

Ymmärrämme välttämättömän tarpeen sopeuttaa kaupungin menoja vaikeaan taloustilanteeseen, mutta toivomme, että turvaatte teatterin tulevien vuosien kaupunginrahoituksen sellaiselle tasolle, että teatterin valtionosuusrahoitus ei tarpeettomasti lähde ylimitoitettujen leikkausten johdosta laskuun. Tällaisessa tilanteessa kaupunki heikentäisi paitsi kaupungille tärkeän kulttuurin vetovoimatekijän toimintamahdollisuuksia, myös kaupunkiin laskennallisessa järjestelmässä kohdistuvia kulttuurin valtiontukia, jotka väistämättä lähtevät nopeasti laskuun, mikäli teatteri joutuu supistamaan toimintansa tasoa nykyisestä kaupungin leikkauksista johtuen.

Suomen Teatterit ry:n puolesta torstaina 7. marraskuuta 2019

Maija Perho
Sosiaalineuvos
Hallituksen puheenjohtaja
Suomen Teatterit

Tommi Saarikivi
Varatuomari
Toiminnanjohtaja
Suomen Teatterit