26.2.2020 Tiedotteet,Teatterialan uutisia

Ehdotus esittävän taiteen valtionosuusuudistukseksi valmistunut

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen vastaanotti 26.2.2020 valtiosihteeri Tuomo Puumalan johtaman työryhmän esityksen esittävän taiteen valtionosuusuudistukseksi. Työryhmän esitys on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa.

Uusi laki esittävän taiteen edistämisestä korvaisi nykyisen teatteri- ja orkesterilain. Uuden, esittävän taiteen edistämisestä annetun lain nimi ja soveltamisala olisivat nykyistä teatteri- ja orkesterilakia yleisemmät ja kattaisivat kaikki esittävän taiteen muodot.

”Esitystä voidaan kokonaisuudessaan pitää kohtuullisen onnistuneena. Nyt ministerille annetussa esityksessä on pystytty pääosin korjaamaan Kuusiston työryhmän esityksen suurimmat ongelmat. Ja jos jotakin viilattavaa vielä löytyy, on hyvä, että esitys lähetetään vielä lausuntokierrokselle”, kommentoi Suomen Teatterit ry:n toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi.

Ministeri Kosonen kiittelee työryhmää sen ratkaisuehdotuksista esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen kehittämistarpeisiin. ”Ehdotus, jonka työryhmä on laatinut, olisi merkittävä muutos suomalaisen esittävän taiteen kenttään. Se uudistaa valtionosuusjärjestelmää vastaamaan taiteen kentässä tapahtunutta kehitystä parantamalla järjestelmän joustavuutta ja läpinäkyvyyttä mutta säilyttäen kuitenkin nykyisen järjestelmät hyvät puolet. Uskon, että uudistus tulee vahvistamaan esittävän taiteen monimuotoisuutta ja useampien mahdollisuuksia toimia taiteenalalla, ja parantamaan myös esimerkiksi teatteripalveluiden saatavuutta alueellisesti ja myös niiden saavutettavuutta eri väestöryhmille.”

Työryhmän keskeisiä ehdotuksia ovat esimerkiksi:

  • Työryhmän esityksen mukaan rahoitusuudistuksella lisättäisiin järjestelmän joustavuutta.  Jatkossa valtionosuus myönnettäisiin joko toistaiseksi tai kolmen vuoden määräajaksi. Valtionosuuden edellytysten täyttymistä arvioitaisiin määräajoin. Käyttöön tulisi myös monivuotinen rahoitussuunnitelma. Mahdollisuus ottaa toimintayksikkö valtionosuuden piiriin määräajaksi lisäisi mahdollisuuksia toimijakentän uusiutumiseen.
  • Valtionosuus perustuisi edelleen toteutuneiden kustannusten perusteella laskettavaan yksikköhintaan, vahvistettuun henkilötyövuosimäärään sekä valtionosuusprosenttiin. Yksikköhinta laskettaisiin taidelaitosmuodoittain erikseen musiikille ja muulle esittävälle taiteelle.
  • Valtionosuusprosentti olisi pääsääntöisesti sama kuin nykyisin, eli 37 prosenttia. Erityyppisten taidelaitosten toimintakentässä sekä kustannus- ja tulorakenteessa olevia eroja voitaisiin ottaa huomioon myöntämällä valtionosuus korotetun valtionosuusprosentin mukaisena osaan toimintayksikön henkilötyövuosista. Tällä korvattaisiin nykyiset, samaan toimintaan myönnetyt harkinnanvaraiset valtionavustukset.
  • Korotettua valtionosuusprosenttia voisi saada, jos huomattava osa toiminnasta olisi esimerkiksi kiertue- tai vierailutoimintaa, lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa taikka jos tähän olisi muu erityinen kulttuuripoliittinen syy. Korotettu valtionosuusprosentti olisi 60. Yksittäisistä toimijoista Tampereen Työväen Teatteri ja Svenska Teatern säilyttäisivät nykyisen asemansa ja niiden valtionosuusprosentti pysyisi samana eli 60 prosentissa.

Hallitus on varannut uudistuksen tueksi lisärahoitusta. Vuosien 2020-2023 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä on päätetty, että esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen toteuttamiseen varataan miljoona euroa vuodelle 2020, 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2021, 7 miljoonaa euroa vuodelle 2022 ja 10 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Tänä vuonna valtionosuuksina jaetaan yli 123 miljoonaa euroa. Teatterit saavat noin 57 miljoonaa euroa, museot 46,5 ja orkesterit noin 20 miljoonaa euroa. Valtionosuuden piirissä on 57 teatteria, 28 orkesteria ja 124 museota.

Työryhmän esitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan 1.1.2022, ja valtionosuudet vuodelle 2022 myönnettäisiin uuden lainsäädännön mukaan.

Lisää aiheesta:

OKM:n tiedote
Tietoa VOS-uudistuksesta
Kysymyksiä ja vastauksia VOS-uudistuksesta
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:16 – Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen
Ehdotus lausuntopalvelussa (vastausaika päättyy 3.4.2020)

Lisätietoja:

Tommi Saarikivi
Toiminnanjohtaja
Suomen Teatterit ry
tommi.saarikivi(at)suomenteatterit.fi
040 153 1415

Kuva: Unsplash / Michael Mora