3.3.2020 Lausunnot ja kannanotot

Vetoomus valtioneuvostolle taiteen ja kulttuurin rahoituksen turvaamiseksi

Arpajaislain uudistus tulee vähentämään merkittävästi Veikkauksen tuotoista jaettavaa tukea taiteelle ja kulttuurille. Hallituksella ei vielä ole budjetissa varattuna rahaa, jolla kompensoitaisiin tätä vähenemistä. Siksi taide- ja kulttuurikentän tulee esittää hallitukselle vakava huolensa toimintamahdollisuuksiensa vaarantumisesta.

Allekirjoitattehan vetoomuksen kanssamme?

VETOOMUS VALTIONEUVOSTOLLE

Me allekirjoittaneet kulttuuri- ja taidealan toimijat vetoamme voimakkaasti hallitukseen, että se pitäisi täysimääräisesti kiinni hallitusohjelmakirjauksestaan, jonka mukaan:  ”Kompensoidaan Veikkauksen edunsaajille tulevalla hallituskaudella arpajaislain vaikutuksen johdosta mahdollisesti vähenevät määrärahat kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan osalta.”

Me allekirjoittaneet kulttuuri- ja taidealan toimijat ymmärrämme ja tuemme täysin hallituksen pyrkimyksiä vähentää ongelmapelaamista ja pelihaittoja. Katsomme kuitenkin, ettei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, jos pelihaittojen vähentäminen ajaa Veikkauksen tuotoilla rahoitetut kulttuuri- ja taidealan toimijat vaikeuksiin.

Taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallinen merkitys on kiistaton sivistyksellisesti, työvoimapoliittisesti sekä hyvinvoinnin ja elämän laadun kannalta. Leikkaukset taiteen ja kulttuurin tukeen vaikuttavat suoraan niiden kykyyn työllistää. Luovien alojen osuus työllisestä työvoimasta on noin 4% eli yli 100 000 henkilöä.

Veikkauksen tuotoilla on tuettu taiteen ja kulttuurin ydintoimintoja noin 250 miljoonalla eurolla vuodessa. Kulttuurin ja taiteen perusrahoituksesta peräti noin puolet on tullut Veikkauksen tuotoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla teattereita, elokuva- ja valokuvataidetta, tanssi- ja säveltaidetta, rakennustaidetta, museo- ja perinnejärjestöjä, kulttuuritapahtumia ja muuta taide- ja kulttuuritoimintaa.

Vetoamme hallitukseen, että se pitää kiinni hallitusohjelmakirjauksestaan ja kompensoi Veikkauksen edunsaajille kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan osalta vähenevät määrärahat.

Kunnioittavasti,

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry

Suomen Teatterit ry

 


Taidealan järjestöt, yhdistykset, yritykset ja toimijat voivat allekirjoittaa vetoomuksemme
11.3. mennessä.

Arvoisa kulttuuri- tai taidealan järjestön, yhdistyksen tai laitoksen vastuuhenkilö,

pyydämme lupaa merkitä edustamanne taho allekirjoittajaksi oheiseen valtioneuvostolle osoitettuun vetoomukseen. Vetoomus lähetetään hallituksen ja hallituspuolueiden edustajille sekä tiedoksi oppositiopuolueiden edustajille.

Vetoomuksen laatijat ovat Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme) sekä Suomen Teatterit (Stefi).

Vetoomus on luovutettava valtioneuvostolle hyvissä ajoin ennen kevään budjettiriihtä, joten allekirjoituksen takaraja on keskiviikko 11.3. Tiukan aikataulun vuoksi vetoomukseen ei tehdä muutoksia, vaan se olisi allekirjoitettava sellaisenaan.

Ehdotamme, että antaisitte luvan allekirjoitukseen, vaikka edustamanne tahon päättävät elimet eivät ehdi kokoontua ja tehdä muodollista päätöstä ennen määräaikaa. Asia on huomattavan tärkeä eikä vetoomuksessa pitäisi olla mitään vastalauseita herättävää.

Arpajaislain pelihaittojen vähentämiseen tähtäävä lakiuudistus tulee vähentämään merkittävästi Veikkauksen tuottoja ja siten myös jaettavissa olevaa summaa edunsaajille.

Hallitusohjelmakirjauksesta huolimatta on olemassa suuri vaara, että kompensaatiot eivät toteudu, koska niihin ei ole toistaiseksi osoitettu budjetissa varoja. On ensiarvoisen tärkeää, että kulttuuri- ja taidekenttä tuo esiin vakavan huolensa toimintamahdollisuuksiensa vaarantumisesta ja pyrkii luomaan poliittista painetta mahdollisimman laajalla rintamalla, jotta hallitus pitää kiinni hallitusohjelmakirjauksestaan.

Luvan edustamanne yhteisön nimen käyttöön voitte lähettää 11.3. MENNESSÄ  sähköpostiosoitteeseen savel@teme.fi

Vetoomusta voi kernaasti jakaa kaikille sen allekirjoittamisesta mahdollisesti kiinnostuneille tahoille.