18.12.2020 Tes-tiedotteet

Teatterialan yksityisistä valtakunnallisista työehtosopimuksista saatu neuvottelutulokset

tes

Ammattiteatteritoimintaa koskevista valtakunnallisista yksityisen puolen työehtosopimuksista on saatu neuvottelutulokset. Sopimukset ovat, kun ne on vahvistettu molempien osapuolten hallituksessa, voimassa 1.12.2020-28.2.2022. Täyskunnallisia teattereita koskevat työehtosopimukset samalle ajalle ovat tulleet voimaan jo aikaisemmin.

Kaikissa sopimuksissa on pienin sopimusrakenteesta johtuvin eroin sovittu 1.4.2021 palkkojen yleiskorotus 1,14 prosenttia ja samana ajankohtana paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia. Ratkaisu on sovitettu vastaamaan kunta-alan palkkakehitystä, josta teatteriala toteutti vuoden 2020 osalta syksyllä 1,1 % verran yleiskorotusta.

Tämän hetken tiedon mukaan työlainsäädäntöön koronan vuoksi poikkeustilanteessa tehdyt väliaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2020. Siirtymäsäännösten mukaan väliaikaisten muutosten nojalla tehtyjä lomautuksia voi jatkaa niin kauan kuin peruste niihin on voimassa.

Uusi TES-ratkaisu sisältää edellä mainittujen lisäksi tekstitarkistuksia, joilla ei pääosin ole kustannus- tai muita laajoja vaikutuksia teattereiden ydintoimintaan. Uudet työehtosopimukset julkaistaan, kun tekstitarkistukset ja -muokkaukset saadaan valmiiksi.

Suomen Teatterit ry:n hallintojohtajien ajankohtaispäivässä 12.1.2021 kerrotaan uusien työehtosopimuksien sisällöistä tarkemmin.

Lisätiedot:

Tommi Saarikivi
040 153 1415
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi

Leevi Mentula
040 521 8319
leevi.mentula@suomenteatterit.fi


Teatterialan työehtosopimus

Palkankorotukset vuonna 2021

1.4.2021 Yleiskorotus 1,14 prosenttia.

Taulukkopalkat ja euromääräiset lisät sekä henkilökohtaiset lisät korottuvat sopimuskaudella vähintään yleiskorotuksen mukaisesti.

1.4.2021 Paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia.

Järjestelyerä maksetaan lähtökohtaisesti tasaeränä, jos paikallisesti ei toisin sovita.

Kuukausipalkan jakaja

Kokeiluna tällä sopimuskautena osalta kalenterikuukautta maksetaan palkka siten, että kuukausipalkka jaetaan luvulla 21.

Uuden työaikalain vaatimat muutokset:

Saamatta jäänyt viikkovapaa 30 tuntia on annettava korvaavana vapaana 3 kuukauden kuluessa tai työntekijän suostuessa korvattava tuntipalkalla sekä erillisellä yksinkertaisella tuntipalkan suuruisella korvauksella.

Saamatta jäänyt vuorokausivapaa 11 tuntia tai näytäntötyöntekijöiden 10 tuntia annetaan korvaavana vapaana työaikalain mukaan. Jos vuorokausilepo on lyhennetty tilapäisesti 9 tuntiin tai alle, annetaan korvaavat lepoajat seuraavan vuorokausilevon yhteydessä tai jos se ei ole työn järjestelyistä johtuvista painavista syistä mahdollista, niin pian kuin se on mahdollista, kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa. Korvaava lepoaika on annettava yhdenjaksoisena, eikä sitä saa sijoittaa varallaoloajalle.

Ylityön maksimimäärä on muutettu työajan enimmäismääräksi. Työntekijän työaika työaikalain ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa näytäntövuoden aikana.

Vuosiloman pidennys

Vuosiloman pidennys toimistotyössä, lipunmyynnissä ja teknisessä päivätyössä muutetaan alkaen seuraavasta lomanmääräytymisvuodesta 2021-22 siten, ettei pidennyksen saaminen riipu loman pitämisajankohdasta. Muutos astuu vaiheittain voimaan niin, että uutta sääntelyä sovelletaan vasta lomiin, jotka alkavat kertyä keväästä 2021 eteenpäin.

Ikääntymisen huomioiminen

Teatterit pyrkivät ottamaan huomioon työntekijöiden työssä jaksamiseen ja työurien pidentämiseen liittyvät haasteet. Työkykyä heikentävät riskitekijät pyritään yhdessä ennakoimaan esimerkiksi erilaisia varhaisen puuttumisen malleja soveltaen.

Liite 4 2§:ään lisätään uusi kappale:

Työntekijän osaamisesta ja mahdollisista koulutustarpeista keskustellaan kehityskeskustelussa. Työajaksi luetaan koulutus, johon työnantaja määrää työntekijän osallistumaan.

Liite 5 tuntityöntekijöillä lisätään laista tuleva vaatimus. Jos työntekijän toteutunut työaika edeltäneiltä kuudelta kuukaudelta osoittaa, ettei sovittu vähimmäistyöaika vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta, työnantajan on työntekijän pyynnöstä neuvoteltava työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan todellista tarvetta. Työajan tarkastelujakso on 6 kuukautta.

Liitteessä 12 muutetaan 4 §:n soveltamisohje. Muutos astuu voimaan siten, että tulee noudatettavaksi sovittaessa 1.8.2021 alkavia kokonaistyöaikasopimuksia. Pykälän uusi muotoilu edellyttää, että kokonaispalkasta sovittaessa kirjataan sopimukseen näkyville tehtäväkohtainen palkka ja muut palkan osat sekä näiden lisäksi maksettava kokonaispalkan osuus, josta sovittaessa otetaan huomioon:

  • iltatyölisät,
  • lauantai- tai aattopäivien korvaukset,
  • yötyölisät,
  • tehtävän vaativuusasteen nousu,
  • lisääntyvä työajan jousto.

Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus

Palkankorotukset vuonna 2021

1.4.2021 Yleiskorotus 1,14 prosenttia.

1.4.2021 Paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia. Jos paikallisesti ei päästä neuvottelujen jälkeen sopimukseen erän kohdentamisesta, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä.

Taulukkopalkat ja euromääräiset lisät sekä henkilökohtaiset lisät korottuvat sopimuskaudella vähintään yleiskorotusten mukaisesti.

Vierailusopimusten vähimmäispalkkiota ja henkilökohtaista palkkiota korotetaan yleiskorotuksin ja järjestelyerien mukaisin korotuksin samoina ajankohtina.

Liitteessä 1 täydennetään sääntelyä avustajakysymyksen ja sovittavan harjoitusmäärän osalta seuraavasti:

  1. Osa luokitellaan A/B tehtäväksi.

Osaluokittelussa tulee ottaa huomioon roolihenkilön asema näytelmän kokonaisuudessa. Osaluokittelun suorittavat näytelmän ohjaaja ja taiteellinen johto.

Näyttelijän tehtävästä ei voi sopia avustajasopimuksella. Rajan roolitehtävien ja avustajatehtävien välillä määrittelevät tehtävien sisältö ja vaativuus.

Avustajan sopimus voidaan tehdä vähäisestä/pienehköstä tehtävästä, joka ei edellytä ammattimaista näyttelijän, tanssijan tai muusikon osaamista.

Ennen avustajasopimuksen tekemistä/käyttämistä käydään keskustelu luottamusmiehen kanssa.

Mikäli työtehtävät muuttuvat harjoitusaikana avustajan tehtävästä A- tai B-rooliksi, avustajasopimus muutetaan A- tai B-vierailijasopimukseksi.

  1. Sopimus on voimassa __/__ /20__–__/__ 20__.
  1. Näytelmän arvioidun valmistautumisaikataulun puitteissa sijoitetaan näytelmän harjoitukset ajalle __ / __20__ – __/__20__. Harjoitusten määrä on vähintään ___ kpl. Harjoituksia voidaan tarvittaessa lisätä yhteisesti sopimalla.

Ensi-ilta on __ / __20__.

Nyt sovittavilla muutoksilla ei ole takautuvaa vaikutusta jo tehtyihin sopimuksiin.

Sopimuskirjauksella ei ole kategorisesti tarkoitus estää oppilaitosyhteistyötä. 

Kokeilut

Jatketaan sopimuskauden ajan sopimuskauden 2018–2020 mukaisia kokeiluja.

Teatterimuusikkojen työehtosopimukset

Palkankorotukset 2021

1.4.2021 Yleiskorotus kuukausipalkkaisilla 1,14 prosenttia.

1.4.2021 Paikallinen järjestelyerä kuukausipalkkaisilla 0,8 prosenttia. Jos paikallisesti ei päästä neuvottelujen jälkeen sopimukseen erän kohdentamisesta, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä.

Palkat, taulukkopalkat ja henkilökohtaiset lisät korottuvat sopimuskaudella korotusten mukaisesti.

Tilapäisten muusikkojen taulukkopalkkoja korotetaan 1,94 (1,14+0,8) prosentilla.