27.8.2021 Tiedotteet,Stefin uutisia

Teattereidenkin on laadittava yleisötilaisuusilmoitus tietyissä tilanteissa

Osana poliisin tekemää koronarajoituksiin liittyvää tarkastustoimintaa kävi ilmi, että myös teattereiden on joissain tilanteissa laadittava yleisötilaisuusilmoitus poliisille. Stefin juristi Leevi Mentula selvitti asiaa ja laati ohjeistuksen.

Yleisötilaisuusilmoitus

Esittävän taiteen esitykset ovat yleisötilaisuuksia. Järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista.

Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä sellaisesta yleisötilaisuudesta, joka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi ei edellytä toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi. Tilaisuuden ei myöskään tule vaatia erityisiä liikennejärjestelyjä.

Hallituksen esityksen mukaan ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäisivät esimerkiksi sisätiloissa vakituisesti järjestettävät elokuva-, teatteri- ja oopperanäytökset tai näyttelyt sekä sellaiset konsertit, joissa ei tarvita järjestyksenvalvojia.

Järjestyksenvalvojan asettaminen aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden

Helsingin poliisilaitos on määritellyt suureksi tapahtumaksi tilaisuudet, joissa on paikalla yli 200 osallistujaa kerralla. Poliisin mukaan ilmoitus pitäisi tehdä tilaisuuksista, joihin järjestäjä tekee järjestyksen ylläpitoa koskevia toimenpiteitä (esim. asettaa järjestyksenvalvojia). Ilmoitus tulisi tehdä myös tilaisuuksista, jotka herättävät voimakkaita tunteita ja näin on vaarana, että tilaisuutta häiritään (provosoivia näkemyksiä, henkilöitä) sekä tilaisuuksista, joissa on mahdollisesti vaaraa, paheksuntaa tai pelkoa aiheuttavia esityksiä tai toimintoja, kuten avotulta, tehosteita, ammuntaa, alastomuutta tms.

Yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä sekä kokoontumislain noudattamisesta tilaisuudessa. Järjestäjän on ennakolta selvitettävä tilaisuuden järjestyksenpitoon sekä turvallisuuteen liittyvät riskit ja varauduttava niihin. Järjestäjä voi asettaa tilaisuuteen järjestyksenvalvojia (koulutettuja ja JV-kortillisia) tai pyytää poliisia hyväksymään tilapäisiä järjestyksenvalvojia (2021; 30 €/hlö). Vähintään yhden järjestyksenvalvojan tulee olla kortillinen (koulutettu).

Mikäli järjestäjä on asettanut järjestyksenvalvojan, on silloin lain mukaan tehtävä yleisötilaisuusilmoitus. Ilmoitus voi koskea koko näytäntökautta tai -vuotta.

Vapaamuotoisesta yleisötilaisuusilmoituksesta täytyy poliisilaitoksen mukaan selvitä seuraavat asiat:

1) Tilaisuuden järjestäjän ja vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot (puhelin, sähköposti)

 • myös järjestyksen ylläpidosta vastaava, jos tämä on eri henkilö

2) Tilaisuuden järjestämispaikka ja -aika (ml. kesto ja aluerajat) sekä kulkueissa reitti.

 • tarvittaessa alueen selvennykseksi erillinen karttapohjaliite, johon on merkitty tapahtumaan varattu alue ja tärkeimmät toimintapaikat.

3) Tilaisuuden ohjelma (aikatauluineen ja esiintyjineen).

 • tarvittaessa toiminnan kuvaus, jos se ei käy ilmi ohjelmasta.

4) Järjestäjän arvio tilaisuuteen osallistuvien lukumäärästä.

5) Järjestäjän suunnitelmat järjestyksen- ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

 • omat suunnitelmat järjestyksenvalvojien asettamisesta.

6) Aluevaraukset ja liikennejärjestelyt (alueen omistajan/haltijan luvat).

 • katujen ja alueiden sulkemiset, tilapäiset liikennemerkit
 • mahdollisten liikenteenohjaajien tarve.
 • riittää myös, kun ilmoittaa, keneltä on saanut luvan.

7) Mahdollinen alkoholijuomien anniskelu, avotulen tai pyrotekniikan käyttö, äänenvahvistimien käyttö, elintarvikkeiden myynti, WC:iden hankinta.

8) Tilaisuuden tilapäiset rakennelmat kuten katsomot, esiintymisalueet, lavat, teltat, katokset, rampit ja radat.

9) Yleisön osallistumismahdollisuudet tapahtuman toimintaan.

 • muuta kuin tilaisuuden seurantaa, kuuntelemista.

10) Järjestäjän ottamat vakuutukset.

11) Järjestäjän tekemät ilmoitukset tilaisuudesta pelastuslaitokselle, ympäristöviranomaiselle, hätäkeskukselle, ilmailuviranomaisille, merivalvontaviranomaiselle ym.

 • riittää, kun ilmoittaa kenelle on ilmoituksen tehnyt.

12) Mahdollinen pelastuslaitokselle tehtävä pelastussuunnitelma.

 • pelastuslaki (379/2011) 16 §; yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma.
 • pelastussuunnitelma on tehtävä (VN asetus 407/2011, 3 §), kun
  • osallistujia on vähintään 200 henkilöä.
  • käytetään avotulta, pyroteknisiä tuotteita tms.

Tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseen Poliisin verkkosivuilla.

 

Kuva: Canva