28.10.2022 Tiedotteet,Lausunnot ja kannanotot

Työpaikan pitää olla turvallinen kaikille

Teatterin, tanssin ja sirkuksen kentällä #MeToo vauhditti samaa isoa asennemuutosta, joka tapahtui muillakin yhteiskunnan osa-alueilla. Julkinen keskustelu on auttanut tietoisuuden lisäämisessä ja laajemmassa asennemuutoksessa, jotka ovat keskiössä seksuaalisen häirinnän kitkemisessä edelleen. STEFIn näkökulmasta esittävän taiteen alalla on viime vuosina tehty hyviä ja konkreettisia toimia epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi. Silti alalla kannattaa kiinnittää edelleen huomiota hyvän työkäyttäytymisen merkitykseen, jotta työpaikat olisivat kaikille turvallisia.

Suomen Teatterit ry osallistui 26.10.2022 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön pyöreän pöydän keskusteluun seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä ja kitkemisestä kulttuurin alalla. Pyöreän pöydän keskustelijat jakoivat esimerkkejä toimivista käytännöistä seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja lisäksi kartoitettiin alalla jo tehtyjä konkreettisia toimia sekä suunniteltiin jatkotoimenpiteitä.

Myös Näyttelijäliitto osallistui pyöreän pöydän keskusteluun ja oli tilaisuutta varten toteuttanut jäsenkyselyn, joka osoitti, että vaikka seksuaaliseen häirintään suhtaudutaan yleisesti kielteisesti, seksuaalista ja sukupuolista häirintää on alalla edelleen. Kyselyn mukaan edelleen on työpaikkoja, joissa ei ole häirintään liittyviä ohjeistuksia tai puuttumismekanismeja tai niitä ei tunneta riittävästi.

”Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä turvallisen toimintaympäristön edistämisen on oltava jatkuvaa ja kehittyvää ja siihen on sitouduttava kaikilla tasoilla. Johdolla ja johtamiskulttuurilla on merkittävä rooli turvallisen työskentely-ympäristön luomisessa. Vastuu ei voi olla yksittäisellä työntekijällä. Ministeriöllä on mahdollisuuksia ohjeistaa, keskusteluttaa ja esimerkiksi avustuskriteerejä tiukentamalla ohjata, mutta muutos lähtee toimijoista ja kulttuurin kentältä itsestään”, korostaa tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen OKM:n tiedotteessa (25.10.2022).

Esittävän taiteen alalla on tehty konkreettisia toimia

Esittävän taiteen alalla seksuaalinen häirintä on kuitenkin vain kapea siivu alan haasteista liittyen vallan väärinkäyttöön ja muuhun epäasialliseen kohteluun.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman dosentti Jaana Paanetojan vuonna 2018 tekemän selvityksen jälkeen alalla koulutettiin organisaatioita työnantajavastuissa ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien tekemisessä sekä heräteltiin keskustelua aiheesta. STEFIn tiedossa on, että monissa jäsenteattereissamme tehtiin koulutusten jälkeen henkilökunnalle konkreettisemmat ja selkeämmät linjaukset siitä, miten pitää toimia ja kehen ottaa yhteyttä, mikäli kokee tai näkee epäasiallista kohtelua.

Tänä vuonna OKM jatkoselvitti mikä on parantunut ja mihin tulee jatkossa kiinnittää huomiota elokuva- ja teatterialalla. Mitro Kaurinkosken laatiman kyselyn vastausten pohjalta havaittiin, että seksuaalinen häirintä ja epäasiallinen kohtelu on kentällä otettu vakavasti ja hidas muutos on käynnissä. OKM:n tiedotteessa (26.10.2022) todetaan, että koko kenttää yhdistävä tekijä ovat epätyypilliset työsuhteet, jotka helposti altistavat vääränlaisiin valta-asetelmiin ja tekevät työntekijän roolin haavoittuvaksi. Kysely kuitenkin osoitti, että juuri teattereissa työskentelyolosuhteet on yleisesti ottaen koettu selvempinä ja vakaampina. Tätä voi pitää mm. toimivien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välisten keskusteluyhteyksien ja käytössä olevan työehtosopimuksen ansiona.

STEFI jatkaa tekemäänsä työtä työnantajaosaamisen ja johtaja- ja alaistaitojen vahvistamiseksi sekä asiallisen työilmapiirin, yhdenvertaisuuden ja moninaisuusosaamisen edistämiseksi kouluttamalla ja tiedottamalla jäsenistöään. Esittävän taiteen alan ja Työterveyslaitoksen yhteishankkeet Floor is Yours ja vielä kesken oleva puuttumisen kulttuuriin tähtäävä Floor is Ours! ovat tuoneet työturvallisuuteen liittyviä epäkohtia näkyviksi ja hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös toimintakulttuurin kehittämisessä jatkossa.

Tärkeintä on, että työnantajat tunnistavat mahdolliset haasteet ja haluavat kehittyä. STEFI kouluttaa ja ohjaa esittävän taiteen työnantajia monin eri tavoin ja auttaa koko ammattikenttää kehittämään alan työnantajaosaamista. STEFI painottaa, että kenenkään ei tulisi joutua kohtaamaan minkäänlaista epäasiallista käytöstä esittävän taiteen ammattiorganisaatioissa. Toivomme, että alamme organisaatiot ovat kaikille turvallisia ja hyviä työpaikkoja, nyt ja tulevaisuudessa.

 

Lähteet ja lisätiedot:

Seksuaalisen häirinnän vastainen työ vaatii pitkäjänteisiä ja monipuolisia toimia, OKM 25.10.2022.

Selvitys: Seksuaalinen häirintä ja epäasiallinen kohtelu on otettu vakavasti elokuva- ja teatterialalla, OKM 26.10.2022.

Näyttelijöihin kohdistuvaa seksuaalista häirintää on edelleen, Näyttelijäliitto 26.10.2022.

Työterveyslaitoksen Floor is Yours -hankkeen Hyvä työkäyttäytyminen -ohjeistus.

Työterveyslaitoksen Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin kehittäminen esittävien taiteiden työyhteisöissä -hanke.

 

Lisätietoja:

Kaisa Paavolainen
toimitusjohtaja, Suomen Teatterit ry
kaisa.paavolainen@suomenteatterit.fi
p. 040 518 0698

 

Kuva: Canva