Eduskuntavaalit 2023

Suomen Teatterit ry on julkaissut tavoitteensa eduskuntavaaleihin 2023. Kriisin jälkeen katsomme tulevaisuuteen, yhdessä. Riittävä julkinen tuki takaa ammattimaisen esittävän taiteen saavutettavuuden ja saatavuuden kaikkialla Suomessa. Nyt on jälleenrakennuksen, elpymisen ja uusien kohtaamisten aika.

Ennen koronakriisiä suomalainen ammattiteatteri, -tanssi ja -sirkus keräsivät yhteensä noin 4 miljoonaa katsojaa vuosittain. Korona vaikutti merkittävästi esittävän taiteen alan toimintaan, talouteen ja yleisösuhteeseen. Kriisin jäljet tulevat näkymään vielä monta vuotta.

Mål för riksdagsvalet på svenska längst ner på sidan.

Suomen Teatterit ry:n tavoitteet vuoden 2023 eduskuntavaaleihin ovat:

Kulttuuribudjetti prosenttiin

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuribudjetti on kulttuurialan välttämätön perusrahoitus ja se tulee nostaa prosenttiin valtion budjetista seuraavan hallituskauden aikana. Se tarkoittaisi 122,2 miljoonan euron lisäystä vuoden 2022 budjettiin nähden. Teatterin, tanssin ja sirkuksen rahoitus on saatava kasvu-uralle ja turvattava pitkäjänteisesti. Koronakriisin jälkeen ala tarvitsee tukea elpymiseen ja jälleenrakennukseen.

Investointitukea teatteritalojen peruskorjauksiin

Suomessa on lukuisia teatterirakennuksia, jotka tarvitsevat tulevina vuosina kattavan peruskorjauksen tai uudisrakennuksen. Kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin varattuja investointiavustuksia (OKM) tulee kasvattaa 15 milj. € vuosina 2024–2027.

Peruskorjaukset parantavat työturvallisuutta ja yleisön viihtyvyyttä, kehittävät tilojen toiminnallisuutta sekä parantavat talojen energiatehokkuutta ja saavutettavuutta. Korjaukset ovat alueellisesti merkittäviä investointeja, jotka luovat työtä ja toimeentuloa rakennusalan yrityksille. Tukea tarvitsevat tulevina vuosina mm. Tampereen Teatteri, Tampereen Työväen Teatteri, Kouvolan Teatteri, Mikkelin Teatteri ja Savonlinnan Teatteri.

Vastavalmistuneet taiteilijat töihin

Koronakriisi on vaikeuttanut merkittävästi vastavalmistuneiden taiteilijoiden työllistymistä alalle. Kriisi pakotti esittävän taiteen alan supistamaan kustannuksiaan, ohjelmistoja peruttiin ja siirrettiin pitkälle tulevaisuuteen.

Esittävän taiteen ammattiyhteisöille tulee osoittaa haettavaksi 2 miljoonan euron erityisavustus vuosille 2024–2025 vastavalmistuneiden taiteilijoiden työllistämiseen esittävän taiteen ammattikentälle.

Tämä vahvistaa nuorten freelancer-taiteilijoiden työllisyyttä ja vauhdittaa työuran alkua työehtosopimusten mukaisissa työsuhteissa vakiintuneella ammattikentällä.

Tutustu tarkemmin: Suomen Teatterit ry:n eduskuntavaalitavoitteet 2023


Riksdagsvalet 2023

Finlands Teatrar rf har publicerat sina mål för riksdagsvalet 2023. Efter krisen blickar vi mot framtiden, tillsammans. Tillräckligt med offentligt stöd garanterar att professionell scenkonst är tillgänglig och finns att få överallt i hela Finland. Nu är det dags för återuppbyggnad, återhämtning och nya möten.

Före coronakrisen hade professionell teater, dans och cirkus i Finland cirka 4 miljoner åskådare varje år. Coronapandemin slog hårt ut mot scenkonstens verksamhet, ekonomi och publikrelationer. Spåren efter krisen kommer att vara synliga ännu i flera år.

Finlands Teatrar rf:s mål för riksdagsvalet år 2023 är:

Kulturbudgeten upp till en procent

Undervisnings- och kulturministeriets kulturbudget är oumbärlig för kultursektorn som basfinansiering. Kulturbudgeten ska höjas till en procent av statsbudgeten under nästa regeringsperiod. Det innebär en ökning om 122,2 miljoner euro i jämförelse med budgeten år 2022. Finansieringen till teater, dans och cirkus måste ställas om så att trenden är ökande och finansieringen tryggas långsiktigt. Efter coronakrisen behöver scenkonsten stöd för återhämtning och återuppbyggnad.

Investeringsstöd för att renovera teaterhus

I Finland finns flera teaterhus som behöver omfattande renoveringar eller nybyggnad under de kommande åren. Investeringsunderstöden för att anlägga och bygga om kulturlokaler ska höjas med sammanlagt 15 miljoner euro åren 2024–2027.

Grundlig renovering förbättrar arbetarskyddet, utvecklar lokalernas funktionalitet och förbättrar husens energieffektivitet och tillgänglighet. Grundlig renovering eller nybyggnad av ett teaterhus är en regionalt betydande investering som skapar arbete och inkomster också för företag i byggnadsbranschen. Under nästa regeringsperiod kommer till exempel Tampereen Teatteri, Tampereen Työväen Teatteri, Kouvolan Teatteri, Mikkelin Teatteri och Savonlinnan Teatteri att behöva stöd för grundlig renovering eller nybyggnad.

Arbetsmöjligheter till nyutexaminerade konstnärer

Coronakrisen har gjort det avsevärt svårare för nyutexaminerade konstnärer att få sysselsättning i branschen. Krisen tvingade scenkonsten till kostnadsnedskärningar samtidigt som repertoarer ställdes in eller flyttades långt i framtiden.

För åren 2024–2025 ska anvisas ett specialunderstöd om 2 miljoner euro som professionella sammanslutningar inom scenkonst kan söka för att sysselsätta nyutexaminerade konstnärer på det professionella fältet inom scenkonst.

Detta förstärker sysselsättningen av unga frilanskonstnärer och ger dem fart i karriärens början i anställningsförhållanden på det etablerade professionella fältet och i enlighet med kollektivavtalen.

Läs mer: Finlands Teatrar rf:s mål för riksdagsvalet 2023

 

Lisätiedot:

Kaisa Paavolainen
toimitusjohtaja, Suomen Teatterit ry
kaisa.paavolainen@suomenteatterit.fi
p. 040 518 0698

 

Kuva: Kalle Nio, teos: Circo Aereo ”in_between”