29.3.2015 Lausunnot ja kannanotot

Valtionosuuslain piirissä toimivien tanssiryhmien ja -tuotantokeskusten Hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2015-2019

Parannetaan VOS-tanssiryhmien ja -tuotantokeskusten toimintaedellytyksiä:

  • velvoittamalla kunnat huolehtimaan nykyistä paremmin VOS-tanssitoimijoiden ja –tuotantokeskusten teatteri- ja orkesterilain mukaisesta kuntarahoitusosuudesta
  • ottamalla käyttöön laatu- ja vaikuttavuuskannustimet osana rahoitusjärjestelmää.

Kuntarahoituksen pienuus aiheuttaa tanssille jatkuvia toiminnallisia haasteita, jotka tulisi ratkaista uudistamalla kulttuurin rahoitusrakennetta. Kunnat tulisi sitouttaa vastaamaan aiempaa paremmin valtionosuuslain hengen mukaisten avustusosuuksien suuntaamisesta vos-tanssitoimijoille, puheteatterien ja orkesterien rinnalla.

Valtionosuusjärjestelmän kannustavuuden lisäämiseen tähtäävää vaikuttavuusarviointia tulisi kehittää edelleen yhteistyössä toimijoiden kanssa. Esimerkiksi taiteellinen laatu ja kansainvälinen toiminta sekä kohderyhmien monipuolisuus tulisi huomioida positiivisina kriteereinä toiminnan vaikuttavuutta arvioitaessa.

Teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvat tanssiteatterit, -ryhmät ja –tuotantokeskukset sekä tanssin aluekeskukset ovat suomalaisen tanssin infrastruktuurin ydin. Niillä on keskeinen merkitys korkeatasoisen tanssitaiteen valtakunnallisen saatavuuden, alan työllistämisen sekä kentän pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta. Kuntarahoituksen osuus vos-tanssitoimijoiden kokonaistulosta 2013 oli 15 %, kun vastaava osuus puheteattereilla oli 34 %. Katsojaa kohti laskettuna kunnat tukivat tanssia 6,02 eurolla, kun tuki puheteattereille oli 27,67 euroa / katsoja.

Sitoudutaan Tanssin talon rakentamiseen ja toiminnan rahoitukseen
•    allekirjoittamalla Tanssin talo –hankkeen toteutusta koskeva valtion, Helsingin kaupungin ja hankkeeseen 15 miljoonaa lahjoittaneen yksityisen säätiön välinen puitesopimus vuoden 2015 aikana.

Jane ja Aatos Erkon säätiö teki lokakuussa 2014 päätöksen Tanssin talo -hankkeen tukemisesta 15 miljoonalla eurolla. Säätiön lahjoitus on Suomen suurin kulttuurille koskaan tehty  yksittäinen lahjoitus. Ehdollinen avustuspäätös edellyttää vuoden 2015 loppuun mennessä syntyvää puitesopimusta sekä valtion ja kunnan riittävää osallistumista Helsingin Kaapelitehtaan yhteyteen rakennettavan uudisrakennusosan investointikustannuksiin.

Valtion ja kunnan tulisi kattaa yhteensä 13 miljoonan euron suuruinen osuus 28 miljoonan euron investoinnista. Tarvittavan vuosittaisen toimintarahoituksen määrä tarkentuu kevään 2015 aikana. Uudisosan rakennusvaiheen on arvioitu käynnistyvän vuonna 2017.

Kansainväliset esimerkit kertovat, että tanssitaiteelle omistettu talo edistää merkittävästi taiteenlajin asemaa ja arvostusta, taiteellista kehitystä, kansainvälistä yhteistyötä sekä yleisön ja tanssin kohtaamista. Myös Suomessa ja Helsingissä talon toteuttamiselle on olemassa selkeä tilaus. Alan infrastruktuurin ja toimintaedellytysten valtakunnalliseen kehittämiseen tähtäävää hanketta on viety eteenpäin tiiviissä yhteistyössä kentän kanssa.

TURVATAAN TAITEEN JA KULTTUURIN HARKINNANVARAINEN RAHOITUS
•    jakamalla veikkausvoittovaroista edelleen 38,5 prosenttia taiteelle ja kulttuurille.

Taiteen ja kulttuurin osuus valtion budjetista on 0,8 prosenttia eli 430 miljoona euroa. Puolet tästä rahoitetaan veikkausvoittovaroilla. Veikkausvoittovarojen jakosuhteiden säilyttämisellä on keskeinen merkitys suomalaisen taiteen kehitykselle, työllisyydelle, saavutettavuudelle, uusille avauksille ja kansainvälisten menestystarinoiden syntymiselle.
Erityisen tärkeää harkinnanvarainen rahoitus on tanssin kentälle kokonaisuutena – niin vapaalle kentälle kuin vos-toimijoillekin. Harkinnanvaraisella tuella vos-tanssiteatterit ja ­tuotantokeskukset tuottavat tanssiteoksia, toteuttavat kiertueita ja esitysvaihtoa sekä lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Harkinnanvaraista rahoitusta tulisi lisätä alan monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Suomen Teatterit ry:n TANSSIn jäsenorganisaatiot
Aurinkobaletti (Turku) / Helsinki Dance Company / JoJo Oulun tanssin keskus / Tanssiteatteri ERI / Tanssiteatteri Glims & Gloms (Espoo) / Tanssiteatteri Minimi (Kuopio) / Tanssiteatteri Mobita-Dansco (Tampere) / Tanssiteatteri Raatikko (Vantaa) / Tanssiteatteri Rimpparemmi (Rovaniemi) / Tero Saarinen Company (Helsinki) / Zodiak Uuden tanssin keskus (Helsinki)

Lisätietoja:
Tommi Saarikivi, toimitusjohtaja, Suomen Teatterit ry: tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi, 09 2511 2151
Katja Lehmussaari, toiminnanjohtaja Aurinkobaletti, Suomen Teatterit ry:n tanssitoimijoiden neuvottelukunnan puheenjohtaja:katja.lehmussaari@aurinkobaletti.com, 02 284 0100

Tavoiteohjelman taitetun version voi ladata ja tulostaa täältä.

Läs på svenska: Dansgruppernas och -produktionscentrens, underställda statsandelslagen, målsättningar gällande Regeringsprogrammet för åren 2015-2019

Kuva: Antti Kurola, Tanssiteatteri Rimpparemmi