13.10.2017 Tiedotteet

Jäsenkyselyn tulokset: palautteenne ja miten otamme sen huomioon

Keräsimme keväällä ja loppukesästä jäsenteattereiltamme palautetta toiminnastamme ja siihen liittyvistä toiveista. Vastauksista nousi esille paljon hyviä ideoita ja kehittämisehdotuksia, ja olemme alkusyksyn mittaan pohtineet toimistolla, miten viemme ehdotuksenne käytäntöön.

Keskimäärin toimintaamme oltiin varsin tyytyväisiä ja erityisen toimivana pidettiin järjestön tiedotusta ja viestintää sekä koulutustarjontaa. Suurimmat muutostoiveet puolestaan liittyivät oletetusti kuntavaikuttamisen kehittämiseen ja työehtosopimuksiin. Toiminnanjohtajamme Tommi kommentoi työehtosopimusasioihin liittyviä toiveita blogissamme, ja alle olemme keränneet muihin toimintamme osa-alueisiin liittyvän palautteen pääkohdat ja niiden pohjalta suunnittelemamme muutokset.

Saimme vastauksia n. 60 prosentilta jäsenistämme, minkä lisäksi osa vastaajista jätti vastauksensa anonyyminä. Vastauksissa nousi johdonmukaisesti esille samanlaisia seikkoja, joten uskomme, että ne kuvaavat hyvin sitä, mitä toimii ja sitä, mitä meidän kannattaa edelleen kehittää.

VOS-uudistus: tiedotus toimii, tavoitteet korkealle

Keskimäärin jäsenet olivat sitä mieltä, että olimme tiedottaneet VOS-alojen rahoitusuudistuksesta erinomaisesti tai hyvin ja vain kaksi vastaajaa 34:stä koki saaneensa tietoa huonosti. Pyrimme myös jatkossa kertomaan mahdollisimman aktiivisesti ja avoimesti prosessin kulusta.

Suurimmat pelot ja toiveet uudistuksen suhteen liittyivät perinteisten VOS-toimijoiden aseman turvaamiseen, jos ja kun järjestelmän piiriin otetaan uusia toimijoita sekä mahdollisen lisärahoituksen saamiseen. Toiminnanjohtajamme Tommi pitää näitä tavoitteita aktiivisesti esillä VOS-uudistusta valmistelevassa työryhmässä.

Kulttuuripolitiikan haasteena kuntavaikuttaminen

Käsitys järjestömme kulttuuripoliittisesta vaikutusvallasta ja -mahdollisuuksista oli noussut selvästi edellisistä jäsenkyselyistä. Suhdettamme OKM:n pidettiin tiiviinä ja toimivana ja erinomaisena nähtiin myös se, että meillä on oma edustaja VOS-uudistusta valmistelevassa työryhmässä.

Kuntiin vaikuttamisessa sen sijaan nähtiin paljon parantamisen varaa. Kunnat ovat meille järjestönä haastava lobbauskohde, sillä keskitettyä vaikutuskanavaa ei ole. Aiomme kuitenkin selvittää mahdollisuuksia tehdä vaikuttamisyhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa ja jatkossa aiomme lisätä vuosittaisiin jäsenkierroksiimme myös tapaamisen kaupungin tai kunnan edustajien kanssa. Lisäksi pohdimme aktiivisesti toimistolla ja hallituksessa, kuinka voisimme kaikkein tehokkaimmin tukea jäseniämme kuntavaikuttamisessa omalla alueellaan. Palaamme kuntavaikuttamiseen ja sen kehittämisen syksyn mittaan myös tulevissa jäsenkirjeissämme.

Lakipalvelut: miksemme voi aina antaa eksakteja vastauksia?

Lakipalvelumme saivat hyvän arvosanan, mutta osa vastaajista koki, että lakiaiheisiin kysymyksiin vastaaminen kestää liian kauan tai että vastaukset ovat liian moniselitteisiä. Pyrimme vastaamaan laki- ja työehtosopimuskysymyksiin aina mahdollisimman pian. Aina nopea vastaus ei kuitenkaan ole resurssien ajoittaisen puutteen ja kiireen vuoksi mahdollista. Nopeat, yksittäiseen työsuhteeseen liittyvät riitatilanteet menevät aina listan kärkeen. Lisäksi keskustelemme toimistolla säännöllisesti tulkinnoista, jotta vältymme antamasta ristiriitaisia ohjeita.

Myöskään täysin eksaktien vastausten antaminen ei ole aina mahdollista. Oikeustapauksista ei ole aina löydettävissä täysin yksiselitteistä linjaa ja silloin työnantajan on päätettävä linjastaan tulkintaetuoikeutensa nojalla ja harmaalla alueella voimme vain suositella parasta vaihtoehtoa. Työehtosopimuksissa on valitettavasti kohtia, joiden osalta liittojen tulkinta eroaa omastamme. Näitä tulkintaepäselvyyksiä on viety vain harvoin työtuomioistuimeen asti päätettäväksi, eikä työnantajajärjestön ole tulkintaetuoikeudesta johtuen järkevää ajaa näitä kaikkia epäselviä kysymyksiä aina aktiivisesti eteenpäin, vaan mahdollinen asiaan reagoiminen on liittojen käsissä. Yleensä tulkintaepäselvyydetkin saadaan neuvotteluteitse sovittua. Syksyllä 2017 käydään ensimmäinen teatterialan työehtosopimukseen liittyvä tulkintariita työtuomioistuimessa yli 10 vuoteen.

Koulutus- ja seminaaritoiminta: uutuutena koulutusta tuottajille

Koulutuksemme palvelevat kyselyn tulosten mukaan jäseniä hyvin. Koulutuksia kehitetään jatkuvasti ja pyrimme vastaamaan jäsenien tarpeisiin sekä jäseniltä tulleisiin toiveisiin. Tänä syksynä esimerkiksi EU-tietosuojakoulutus sekä tammikuussa 2018 aloittava uusi JET-teatterijohtajakoulutus perustuvat kentän toiveisiin.

Kyselyssä nousi esille monia toiveita tuottajille ja yleisötyöntekijöille järjestettävästä koulutuksesta. On totta, että tälle henkilöstöryhmälle ei ole aikaisemmin tarjottu meidän toimestamme koulutusta. Lähetimme teattereille lisäksi erillisen kyselyn tuottajien koulutukseen liittyvistä tarpeista ja toteutamme niiden pohjalta koulutuspäivän tuottajille ja yleisötyöntekijöille keväällä 2018. Jos tarvetta on, tuottajien koulutusta voidaan ryhtyä järjestämään säännöllisesti esimerkiksi vuosittai

Tutkimukset: lisäämme yhteistyötä yliopistojen ja ammattikoulujen suuntaan

STEFI:n tuottama ja koordinoima tutkimustoiminta nähtiin kentällä myös tarpeellisena. Suurin osa vastaajista oli tutustunut järjestön viimeaikaisiin julkaisuihin, kuten Suomalaisten teatterissa, tanssiesityksissä ja Oopperassa käynti (2016) ja Ammattiteattereiden esitys koskien näyttämötaiteen rahoitusuudistusta (2016). Tutkimustieto nähtiin pääasiassa hyvin tai erittäin hyödyllisenä.

Kehitämme tutkimusyhteistyötämme edelleen lisäämällä yhteistyötämme alan tutkimuslaitosten kanssa, jotta saamme tiedotettua kentän tietotarpeista tutkijoille ja vastaavasti voimme kertoa kentälle jo tehdystä tutkimuksesta. Tänä syksynä tapaamme mm. Helsingin yliopiston teatteritieteen henkilökuntaa ja suunnittelemme yhdessä mahdollisia yhteistyökuvioita.

Tiedotus ja viestintä: jäsenet entistä paremmin esille

Järjestömme tiedotukseen ja viestintään oltiin erinomaisen tai hyvin tyytyväisiä. Uutiskirjeitä tulee sopiva määrä ja se on myös ehdottomasti seuratuin järjestön eri tiedotuskanavista, joita ovat uutiskirjeen lisäksi www-sivut, Facebook, Instagram ja Twitter. Eniten tietoa etsittiin ajankohtaisista asioista, TES-kysymyksistä sekä tapahtumista ja koulutuksista.  Lisäksi lisäämme palautteissa esiin nousseen nettisivuilta puuttuvan haku-toiminnon järjestön sivuille niin pian kuin mahdollista.

Uutiskirjeessämme toivottiin nostettavan entistä enemmän esille jäsenteattereidemme hankkeita ja henkilökuntaa. Tähän liittyen aiomme tehdä entistä enemmän haastatteluita ja esittelyjuttuja sivuillemme jäsenteattereistamme ja alan kiinnostavista avauksista ja projekteista. Ja meille saa aina lähettää mitä vain tietoa, jonka tahdotte jakaa tiedoksi muille jäsenteattereillemme!

Medianäkyvyys ja mielikuvat: pätevää mutta valjua?

STEFI:n medianäkyvyys nähtiin kohtalaisena. Mielikuva järjestöstä on vastaajien mielestä hyvä, pätevä, asiallinen, ammattitaitoinen ja energinen. Kritiikkiä tuli toisaalta virkamiesmäisestä ja valjusta olemuksesta. Toiset painottivat suurempaa näkyvyyttä laajemmissa medioissa, toiset taas näkivät tarpeellisempana keskittymisen rahoittajien, teatterikentän ja laajemmin taidekentän suuntaa.

Koetamme tasapainotella viestinnässämme sekä asiantuntija- ja lobbausjärjestön tehtävien vaatiman asiallisuuden ja helposti lähestyttävyyden välillä. Tässä eri kanavamme ovat avuksi: järjestömme arjen välittömään kuvaamiseen sopii parhaiten Instagram, vaikuttajaviestintään parhaiten puolestaan Twitter, jossa sielläkin tosin olemme joskus vähän vähemmän vakavasti liikkeellä, josta esimerkkinä esimerkiksi toimitusjohtajamme kehittelemät, kulttuuripoliittiset palindromit!

Kiitämme sydämellisesti kaikkia kyselyyn vastanneita! Meille saa aina laittaa palautetta ja toiveita ja teemme jatkossakin aktiivisesti töitä sen eteen, jotta palvelemme jäseniämme parhaalla mahdollisella tavalla.

Terveisin

STEFIN TOIMISTO,
Hanna-Reetta, Iida, Leevi ja Tommi

Artikkelikuva: Lappeenrannan kaupunginteatteri, Suomi nousuun

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna