Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet koskevat kaikkia työnantajia, ja suosittelemme, että kaiken kokoisilla esittävän taiteen organisaatioilla olisi tähän liittyvät suunnitelmat käytössään. Alla oleva malli on tarkoitettu apuvälineeksi ja muistilistaksi teattereille. Pohjaa saa käyttää ja muokata vapaasti, ja siihen liittyviä kysymyksiä voi esittää Suomen Teatterit ry:n juristille.


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022

Yleistavoitteet

Tasa-arvoisuus, yhdenvertainen kohtelu ja ihmisen arvostaminen ovat keskeisiä arvoja, joita haluamme edistää työnantajana.

Monimuotoinen henkilöstörakenne on lisäarvo, joka edesauttaa hyvien asiakassuhteiden luomista. Jotta voimme paremmin tavoittaa kaikki suomalaiset, eri-ikäisiä, erilaisista etnisistä ja kulttuurisista taustoista tulevia miehiä ja naisia tulee olla kaikissa tehtävissä.

Tasa-arvosuunnittelu ja sille asetettavat tavoitteet perustuvat tasa-arvolakiin, joka koskee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työelämässä. Tavoitteena on sukupuolijakauman tasoittuminen kaikissa työyhteisöissä ja -tehtävissä, tasa-arvon toteutuminen palkkauksessa ja tasapuolisten työskentely- ja kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen kaikille sukupuolesta, etnisestä taustasta yms. riippumatta.

Teatterin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteena on, että se on osa teatterin työn arkea, ydinprosesseja ja niiden seurantaa. Tavoitteen toteutumiseksi teatteri kehittää suunnitelmakaudella 2020–2022 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön prosesseja sekä viestintää ja henkilöstönsä osaamista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen.

Tasa-arvotilanteen kartoitus syksyllä 2019

Vakituisista työntekijöistä naisia on 50 %, määräaikaisista 50 %. Näyttelijän tehtävissä, joissa työskentelee yhteensä noin 15 kuukausipalkkaista, sukupuolijakauma on tasainen: naisia on 54–56 %.
Sen sijaan osa pienemmistä ammattiryhmistä on edelleen voimakkaasti sukupuolittuneita.

 • Lipunmyyjistä naisia on 92 %
 • Puvustajista naisia on 99 %
 • Tekniikasta naisia on 15 %.
 • Syksyllä 2019 naisten keskipalkka oli 97 % miesten keskipalkasta.

Vuosien 2020–2022 tasa-arvotavoitteet

Teatterissa on tehty tavoitteellista ja aktiivista tasa-arvotyötä, jonka ansiosta on päästy yleisesti ottaen erittäin hyvään tilanteeseen naisten ja miesten välisessä tasa-arvossa. Esimerkiksi sukupuolijakaumaltaan selvästi epätasa-arvoisia työyhteisöjä on lähinnä joissakin melko pienissä toiminnoissa, joissa vaihtuvuus ja rekrytointi ovat pitkään olleet hyvin vähäisiä. Suuria yhtiötasoisia erillishankkeita ei siksi alkavalla kaksivuotiskaudella nähdä tarkoituksenmukaisina.
Vuonna 2020–2022 kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että kaikissa rekrytoinneissa ja niihin liittyvissä palkkapäätöksissä toteutuvat tässä suunnitelmassa todetut periaatteet mahdollisimman aukottomasti.

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi teatteri

 • toimii siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä, paitsi esiintyjiä rekrytoidessa, jossa näytelmien roolit määrittävät rekrytointeja
 • edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luo heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen
 • varmistaa naisten ja miesten välinen tasa-arvo työehdoissa, erityisesti palkkauksessa
 • kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille
 • helpottaa työelämän ja perhe-elämän sekä muun yksityiselämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota erityisesti työjärjestelyihin ja
 • toimii siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä; sukupuoleen kohdistuvan häirinnän suhteen yhtiössä on nollatoleranssi.

Työn ja perhe-elämän tasapainottamisen edistäminen tasa-arvon edistämisen keinona

 • teatteri pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden osa-aikatyöhön siitä kiinnostuneille (ml. osittainen hoitovapaa)
 • myönteinen suhtautuminen kaikkiin perhevapaisiin

Palkkakartoitus

Palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Palkkakartoitus laaditaan siten, että yksittäisten henkilöiden palkkatiedot eivät ilmene palkkakartoituksesta. Kartoitus koskee kaikkia teatterin palveluksessa olevia henkilöstöryhmiä, myös osa- ja määräaikaisia. Palkkoja verrataan paitsi eri ammattien, tehtävien ja nimikkeiden sisällä myös niiden välillä. Teatterin henkilöstömäärät ryhmittäin ovat tällä hetkellä niin pienet, ettei palkkakartoitusta voida sellaisenaan julkistaa.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Teatterissa työskentelevät tai teatterista työtä hakevat ovat samanarvoisia iästään, etnisestä ja kansallisesta alkuperästään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, vammastaan tai muista vastaavista henkilöönsä liittyvistä syistä riippumatta.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi teatteri

 • pyrkii lisäämään henkilöstönsä monimuotoisuutta rekrytoimalla mahdollisuuksien mukaan eri etnisiä ryhmiä edustavia työntekijöitä
 • toimii siten, että ennakolta ehkäistään syrjintä ja epätasa-arvoinen kohtelu.

Suunnitelmien ja tavoitteiden seuranta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan yt-neuvottelukunnassa ja yksiköissä. Keskeisiä tunnuslukuja seurataan osana johdon raportointia.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman malli (suomeksi)

Tutustu myös oikeusministeriön ylläpitämään Yhdenvertaisuussuunnittelun ABC -sivustoon, josta löytyy työkaluja yhdenvertaisuussuunnitelman rakentamiseen.


Jämställdhets- och likvärdighetsplan för 2020-22

Allmänna mål

Jämställdhet, likvärdigt bemötande och respekt för människovärdet är centrala värden som vi som arbetsgivare vill främja.

En diversifierad personalstruktur är ett mervärde som gynnar skapandet av goda kundrelationer. För att bättre nå alla finländare, bör det i alla befattningar finnas män och kvinnor i olika åldrar med olika etnisk och kulturell bakgrund.

Jämställdhetsplaneringen och de mål som ställs upp för den baserar sig på jämställdhetslagen, lagen om likabehandling av män och kvinnor i arbetslivet. Målet är att jämna ut könsfördelningen i alla arbetsgemenskaper och -uppgifter, förverkliga jämställdhet i avlöningen och erbjuda lika arbets- och utvecklingsmöjligheter för alla oberoende av kön, etnisk bakgrund, osv.

Målet med teaterns jämställdhets- och likvärdighetsarbete är att det utgör en del av teaterarbetets vardag och kärnprocesser samt uppföljningen av dem. För att uppnå målet utvecklar teatern under planeringsperioden 2020–2022 sina processer inom jämställdhets- och likvärdighetsarbetet samt kommunikationen och personalens kunnande i anslutning till jämställdhet och likvärdighet.

Kartläggning av jämställdhetssituationen hösten 2019

Av den ordinarie personalen utgör kvinnorna 50 %, av de visstidsanställda likaså 50 %.  Bland skådespelarna finns sammanlagt ca 15 månadslönade och könsfördelningen är jämn med 54-56 % kvinnor.
Däremot är könsfördelning fortfarande väldigt ojämn i en del av de mindre yrkesgrupperna.

 • Biljettförsäljarna: 92 % kvinnor
 • Kostymörer, 98 % kvinnor
 • Tekniska uppdrag, 15 % kvinnor
 • Hösten 2019 var kvinnornas medellön 97 % av männens medellön.

Jämställdhetsmålen åren 2020–2022

Teatern har gjort målinriktat och aktivt arbete för jämställdhet, vilket lett till en på det hela taget god situation i jämställdheten mellan män och kvinnor. Ojämlik könsfördelning förekommer exempelvis närmast inom vissa mindre funktioner, där arbetskraftens omsättning och rekrytering länge varit låg. Större specifika initiativ anses därför inte ändamålsenliga under den kommande tvåårsperioden.

Åren 2020–2022 fäster vi speciell uppmärksamhet att vid att i all rekrytering och därtill hörande lönebeslut så noggrant som möjligt förverkliga de principer som fastslagits i denna plan.

För att främja jämställdheten mellan könen kommer teatern att

 • fungerar så att de lediga tjänsterna söks av både män och kvinnor, förutom i fråga om vissa pjäser där rollerna styr rekryteringen
 • främja jämställd placering av män och kvinnor i olika uppgifter och ge dem lika möjligheter att avancera i karriären
 • säkra jämställdheten i arbetsvillkoren och speciellt i avlöningen för män och kvinnor
 • utveckla arbetsförhållandena så att de lämpar sig både för män och kvinnor
 • underlätta samordnandet av arbetslivet och familjelivet samt privatlivet i allmänhet genom att fästa speciell uppmärksamhet vid arbetsarrangemangen och
 • fungera så att könsbaserad diskriminering förebyggs; gällande könsinriktade trakasserier har bolaget nolltolerans.

För att förbättra balansen mellan arbets- och familjeliv som ett medel att främja jämställdheten

 • strävar teatern att erbjuda möjlighet till deltidsarbete för intresserade (inklusive partiell vårdledighet)
 • har teatern en positiv inställning till all slags familjeledighet

Lönekartläggning

Med hjälp av lönekartläggning ser vi till att det inte förekommer obefogade löneskillnader mellan män och kvinnor som utför samma eller likvärdigt arbete. Lönekartläggningen görs så att enskilda personers löneuppgifter inte syns i lönekartläggningen. Kartläggningen gäller alla personalgrupper som är anställda inom teatern, även deltids- och visstidsanställda. Lönejämförelserna görs inte bara inom de enskilda yrkena, uppgifterna och kategorierna utan även dem emellan. Antalet personer är för närvarande så litet inom varje grupp att lönekartläggningen inte kan publiceras som sådan.

Likvärdighetsplan

De som arbetar på teatern eller som söker arbete där är likvärdiga oavsett ålder, etnisk eller kulturellt ursprung, religion och övertygelse, handikapp eller liknande personliga orsaker.

För att främja likvärdigheten strävar teatern att

 • utöka personalens diversitet genom att i mån av möjlighet rekrytera arbetstagare som representerar olika etniska grupper
 • med förebyggande verksamhet avvärja diskriminering och olikvärdig behandling.

Uppföljning av jämställdhets- och likvärdighetsplanen

Förverkligandet av jämställdhets- och likvärdighetsplanen uppföljs i samarbetsdelegationen och i enheterna. Uppföljningen av de centrala nyckeltalen ingår i ledningens rapportering.

Jämställdhets- och likvärdighetsplan (exempel, på svenska)

Se även justitieministeriets Likabehandlingsplaneringens ABC webbplats, där du kan hitta verktyg för att bygga upp en likabehandlingsplan.