Arbetarskydd

Hälsa, trygghet och välmående i arbetet är viktiga beståndsdelar i arbetslivet. De skapar en grund för framgång i arbetsgemenskapen. Arbetet med arbetstryggheten på arbetsplatser ger det bästa resultatet då arbetsgivaren och arbetstagarna förverkligar det tillsammans.

Teatrarnas arbetarskydd är en mångbottnad helhet, som innehåller en mängd olika delområden. Vi teatrarna ställs man t.ex. inför frågor om behandlingen av kemikalier med brand- och explosionsrisk, bullerproblem, tekniska säkerhetslösningar, kemikaliesäkerhet, arbetsbelastning och arbetshälsa. Vid teatrarna finns också fortlöpande behov av att identifiera och kartlägga olycksfallsrisker och faror vid varje ny produktion.

För att kunna behärska detta mångbottnade fält erbjuds teatrarna och deras arbetarskyddsansvariga och -förmän en mängd information och verktyg samt handböcker och publikationer.  Det finns närmare information om arbetarskyddets delområden bl.a. via nedanstående länkar.

Finlands Teatrar rf anordnar regelbundet arbetarskyddsskolning i samarbete med branschens organisationer och Arbetshälsoinstitutet. Bed om ytterligare information om skolning av vår organisationssekreterare.

Nyttig kunskap och forskning om arbetarskydd:

Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin kehittäminen esittävien taiteiden työpaikoilla (2021–2023) (på finska)
Arbetshälsoinstitutet i samarbete med branschens organisationer

Esittävän taiteen turva- ja hyvinvointiraideri (på finska)
Arbetshälsoinstitutet i samarbete med branschens organisationer, 2020

Floor Is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa (2018–2020) (på finska)
Arbetshälsoinstitutet i samarbete med branschens organisationer, 2020

Arbetshälsoinstitutet www.ttl.fi
Arbetarskyddscentralen www.tyoturva.fi
Regionsförvaltningsverket www.avi.fi
Arbetarskyddsförvaltningen www.tyosuojelu.fi
Europeiska arbetsmiljöbyrån www.osha.europa.eu/fi

Lagstiftning

Finlex www.finlex.fi
Finlex 738/2002 Arbetarskyddslagen
Finlex 44/2006 Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Övriga länkar

VTT:s riskanalyser
Tjänster för statsförvaltningen