Inhemsk och internationell påverkan

Finlands Teatrar rf främjar sina medlemsteatrars ställning genom att verka som aktiv medlem i centrala organisationer inom teaterbranschen, representera sina medlemsteatrar i arbetsmarknadsförhandlingar och -samarbete, förhandlar om de kollektivavtal som reglerar teaterbranschen, samarbetar med arbetsmarknaden för att utveckla branschen. Finlands Teatrar rf utför också internationellt samarbete inom det europeiska arbetsgivarsamarbetet och inom den nordiska kulturpolitikens påverkningsområden.

Kulturpolitisk påverkande

Finlands Teatrar rf arbetar för att främja de professionella teatrarnas ställning i Finland, samt för att påverka det riksomfattande och kommunala beslutsfattandet så att det garanterar en stabil verksamhetsomgvning. Organisationen utför aktivt kulturpolitiskt påverkningsarbete tillsammans med sina samarbetsparter i regelbunden interaktion.

Finlands riksdag
Finlands Teatrar utför fortlöpande påverkningsarbete riktat till beslutsfattarna. På riksdagens webbsidor finns rikligt med information om detta.

www.eduskunta.fi

Undervisnings- och kulturministeriet
På undervisnings- och kulturministeriets (UKM) webbsidor har man en omfattande presentation av Finlands kulturpolitik, kulturförvaltning, lagstiftning samt finansiering. Dessutom finns i arkivet en mängd statistik, undersökningar och rapporter från olika kultrområden. På UKM:s webbsidor finns även heltäckande information i anslutning till upphovsrätten samt direktiv för hur man ansöker om ministeriets understöd.

www.minedu.fi

Finansministeriet
Finansministeriet bereder regeringens ekonomi- och finanspolitik, den statliga budgeten samt fungerar som skattepolitisk expert. På webbisdorna finns även de årliga förslagen till statsbudget och vid behov även tilläggsbudget, samt ramarna för anslagen under kommande år.

www.vm.fi

Finlands Kommunförbund
Kommunförbundet är en förening för kommunerna och städerna i Finland, som ansvarar för sina invånares viktigaste service. I förbundets vision utkristalliseras kärnfrågorna i det finländska välfärdssamhället: god grundservice, levande demokrati och en hållbar livsmiljö.

www.kunnat.net

Inhemskt samarbete

Till Finlands Teatrar rf:s vidsträckta inhemska nätverk för samarbete hör bl.a. följande organisationer.

Finlands Teatrar rf är medlem av
Finlands Teaterorganisationers Centralförbund, Informationscentralen för Teater, pensionsstiftelsen Näyttämöväen Vanhuudenturvasäätiö, Servicen Kultur för alla, KULTA rf och Tapahtumateollisuus ry.

Som arbetsgivarorganisation i samarbete med
Suomen Näyttelijäliitto-Finlands Skådespelarförbund, Teater- och Mediearbetarna i Finland, Finlands Musikerförbund, Servicefacket PAM, Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf.

Samarbete med upphovsrättsorganisationerna
Gramex, Kopiosto, Kuvasto, ELVIS ry – Föreningen för finska tonsättare och textförfattare,  Teosto ry – upphovsrättsorganisation för tonsättare.

Övriga samarbetsparter
Tipsbolaget Veikkaus, Teatercentrum rf, Finlands Symfoniorkestrar, Finland Festivals, Finlands Museiförbund, TNL – förbundet för amatör- och professionell teater i Finland, Assitej Finland rf, Unima Finland rf, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och Finlands nationalopera och -balett.

Internationellt samarbete

Pearle*
Performing Arts Employers Associations League Europe (Pearle*) är en samarbetsorganisation för arbetsgivarna inom den utövande konsten i Europa. Pearle* koordinerar arbetsgivarverksamhetens europeiska dimensioner. Dessutom hör till dess centrala verksamhetsformer att påverka europeiska unionens beslutsfattande för att trygga verksamhetsförutsättningarna för den utövande konstens branscher.Finlands Teatrar rf är medlem av Pearle* samt är även en aktiv part i EU:s Social Dialogue-process. Programmet fungerar som ram för arbetsmarknadsdiskussioner med arbetstagarparten på internationell nivå.

www.pearle.eu

Nordisk Teaterlederråd
Nordisk Teaterlederråd är ett samarbetsorgan för nordiska teatrar och arbetsgivarorganisationer inom teaterbranschen. Dess målsättning är att påverka den nordiska kulturpolitiken och upprätthålla det nordiska samarbetet mellan teatrar och teaterledare. Finlands Teatrar rf  är representerad i Nordisk Teaterledarråds styrelse.