Teatrarnas tillgänglighet och mångfald

Teatrarnas publik och personalen som jobbar vid teatrarna utgör en mångformig grupp. Genom att beakta tillgängligheten och mångfalden främjar teatern jämställdheten. En teater som är tillgänglig och mångsidig fungerar bäst ur alla utövares och åskådares synvinkel.

Teatern kan beakta många olika behov och det kräver inte nödvändigtvis några stora investeringar. Framför allt krävs det en gemensam vilja och kunskaper om faktorer som inverkar på tillgängligheten då man använder sig av skyltar, tillgänglig information eller planerar tillgängliga utrymmen. Teatern kan beakta många olika publikgruppers behov genom att bl.a. ordna med textning, teckenspråks- eller syntolkning av sina föreställningar.

Man kan begrunda sin egen teaters tillgänglighet och mångfald bl.a. med hjälp av den handbok Teater för alla –  En handbok i tillgänglig verksamhet för teatrar, som Finlands Teatrar rf och Servicen Kultur för alla gav ut år 2013. Där hittar man praktiska anvisningar gällande teatrarnas tillgänglighets- och mångfaldsarbete samt en checklista där man kan kolla upp sin egen teaters tillgänglighet.

Man kan i synnerhet kolla upp frågor om tillgänglighet, som gör det lättare för publiken att få uppgifter om teaterns verksamhet, med hjälp av den informationsförmedlingsguide Viestintää kaikille (endast på finska) som Servicen Kultur för alla har gett ut. Den innehåller bl.a. en checklista över informationsförmedlingens tillgänglighet.

På Kultur för alla -servicens webbadress hittar man rikligt med tilläggsmaterial och tips i frågor gällande tillgänglighet och mångfald. Genom att ta kontakt med experter på området kan man också hitta fina samarbetsparter till stöd för den egna verksamheten.

Handböcker och utredningar

Likabehandlingsplaneringens ABC
Justitieministeriets likabehandling.fi -databank, 2022

Jämställdhets- och likvärdighetsplan exempel
Finlands Teatrar rf, 2020

Hur är det med tillgängligheten? Anvisningar gällande ett kulturobjekts tillgänglighetsinformation (836 kt) Aura Linnapuomi och Outi Salonlahti Servicen Kultur för alla, 2016

Teater för alla! En handbok i tillgänglig verksamhet för teatrar (7,4 Mt)
Finlands Teatrar rf & Servicen Kultur för alla, 2013

Selvitys suomalaisten teattereiden tekstityskäytännöistä ja ehdotuksia teatteritekstittämisen edistämiseksi (298 kt) (Utredning om textningspraxis och förslag till främjandet av textning vid teatrarna i Finland) Iida Turpeinen, Suomen Teatterit ry, beställare Kuuloliitto ry, 2013

Teattereiden esteettömyyskartoitus 2012 (3,7 Mt)
 (Kartläggning över teatrarnas tillgänglighet) Suomen Teatterit ry ja Kulttuuria kaikille –palvelu, 2012

Viestintää kaikille Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille 2012 (493 kt)
 (Information till alla Handbok över tillgänglig information för verksamma inom kulturområdet) Outi Salo, Kulttuuria kaikille –palvelu, 2012 

Nyttiga tips

Nedan finns uppgifter, som erbjuds kulturinstitutioner, om tjänster och om branschens organisationer samt om finansieringskällor för projekt gällande tillgänglighet.

Servicen Kultur för alla

Kultur för alla-servicen främjar kulturservice som är tillgänglig för deltagande och som beaktar olika slags publik, samt erbjuder branschens arbetstagare kunskap och verktyg att främja kulturservicens tillgänglighet och kunskaper kulturerna emellan.

Checklista över tillgänglig information, Checklista över teatrarnas tillgänglighet, Symbol-bank, Finansieringskällor, Kunskapspaket och handböcker, Lista över experter på området, föreningar och organisationer. (Mest på finska)

www.kulttuuriakaikille.fi

Organisationer inom branschen

Tröskeln rf www.kynnys.fi Jämställda rättigheter för handikappade

Synskadades Centralförbund rf www.nkl.fi Beställning av tillgänglighetstest från synskadeförbundet / esteettömyystestauksen tilaus

Finska hörselförbundet  www.kuuloliitto.fi

Svenska hörselförbundet rf www.horsel.fi

Förbundet Utvecklingsstörning www.kehitysvammaliitto.fi
Förbundets Selkokeskus, lättläst information och kultur (på finska) www.selkokeskus.fi

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl www.fduv.fi Intresseförening för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning

Invalidförbundet www.invalidiliitto.fi

Invalidförbundets tillgänglighetsnättjänst www.esteeton.fi