Historia

Finlands Teatrar rf, som grundades år 1922, är en intressebevaknings- och arbetsgivarorganisation för finländska professionella teatrar. Förbundets målsättning är att vara en föreningslänk mellan de professionella finländska teatrarna, för att höja deras konstnärliga nivå, samhälleliga anseende, stärka deras ekonomiska ställning och utveckla deras inbördes samarbete.

Till arbetsgivarorganisationen hör 67 medlemsteatrar, vilket är den historiskt och proportionellt sett största delen av det inhemska teaterfält, som kan höra till en arbetsgivarorganisation. Till medlemmarna hör den nationella scenen Finlands Nationalteater, som även har ett eget kollektiavtal, samt över 60 professionella teatrar som lyder under systemet med statsandelar. Att man får statsunderstöd i enlighet med teater- och orkesterlagen är dock inte någon förutsättning för medlemskap. Enligt stadgarna kan styrelsen även som medlem godkänna annan sammanslutning med rättsförmåga, som utövar teaterverksamhet och får regelbundet statligt stöd eller annat därmed jämförbart understöd.

Under sin 100-åriga historia har Finlands Teatrar rf, som tidigare verkat som Suomen Näyttämöiden liitto och Suomen Teatteriliitto, vuxit till att bli den mest betydelsefulla och representativa arbetsgivarorganisationen inom teaterbranschen. Med stöd av sin representativitet förhandlar Finlands Teatrar rf med förbund som representerar arbetstagarna om allmänt bindande kollektivavtal inom branschen. Vid sidan av kollektivavtalen förhandlar Finlands Teatrar rf bland annat med upphovsrättsorganisationerna om riktpriserna för rättigheterna i anslutning till uppförandet av verk.

Finlands Teatrar rf är aktiv medlem av takorganisationen Pearle* som representerar arbetsgivarsidan inom den europeiska scenkonsten. Finlands Teatrar rf hade sina kansliutrymmen Teaterhörnan i Kronohgen i Helsingfors t.o.m hösten 2006. Våren 2019 flyttade föreningen till sina nuvarande kansliutrymmen tillsammans med Teatercentrum, Finlands Symfoniorkestrar och Finland Festivals i Kampen i Helsingfors.