Almänna anvisningar

OBS.! Rekommendationerna på undersidan Personalsäkerhet skrevs ursprungligen i slutet av våren 2020. Nationella rekommendationer för scenkonst kan iakttas och tillämpas med beaktande av myndigheternas aktuella och regionala rekommendationer och restriktioner. Arbetsgivaren bör aktivt följa myndigheternas regionala kommunikation.

Vi rekommenderar att varje organisation uppdaterar sin riskbedömning och beaktar både fysiskt och psykiskt arbetarskydd. För scenkonst finns riskbedömningsverktyget OiRA (Online interactive Risk Assessment) [1] som är lätt att använda och avgiftsfritt. Verktyget har designats för enskilda branscher för att hjälpa arbetsplatser inom scenkonsten med riskbedömning. Verktyget är även mycket lämpligt för små aktörer.

Vi rekommenderar att man utifrån riskbedömning upphäver de verksamhetsmodeller och restriktioner som inte längre behövs.

Följande anvisningar bör tillämpas med beaktande av ovannämnda punkter:

Ett av de viktigaste sätten att förhindra smitta det att både anställda och kunder med symtom stannar hemma. Inom scenkonsten innebär detta en stor förändring i arbetskulturen – under pandemitiden kommer man inte längre på jobb när man är sjuk, utan man stannar hemma med låg tröskel.

Andra åtgärder minskar risken för spridning av symtomfri smitta. Dessa åtgärder är de allmänna anvisningarna:

 • undvik närkontakter
 • tillräckligt avstånd till andra personer
 • användning av mask i alla de situationer där det är möjligt (vi rekommenderar FFP2-ansiktsskydd i situationer där det utgående från riskbedömning anses finnas ett behov av bättre skydd)
 • handhygien (tvåltvätt och handdesinficering) [2]
 • allmänna anvisningar om coronastädning [3]

Inom branschen för scenkonst kan man inte helt undgå närkontakter (särskilt artister i uppträdande verksamhet), så begränsning av närkontakternas antal och längd blir ett viktigt sätt att undvika smitta. Vi rekommenderar, att man i kollegiet delar in sig i team (eller “familjer”) där kollegorna inte byts och man undviker kontakt med medlemmar i andra team. På så sätt strävar man efter att förhindra spridning av smitta till hela arbetsgemenskapen. Det är också skäl att fästa uppmärksamhet vid socialt umgänge: man ska undvika kramar och handskakningar under pandemitiden. Vi rekommenderar att personalen använder mask i alla de situationer det är möjligt.

Varje organisation ska följa myndigheters anvisningar. Ifall den nationella anvisningen är i konflikt med anvisning av myndighet, ska man följa myndighetens anvisning.

Allmänt om viruset

Enligt aktuell kunskap smittar coronaviruset främst som droppsmitta, när den insjuknade hostar eller nyser. När personen hostar eller nyser kan det utöver större droppar även uppstå mycket små droppar som kan bli kvar i luften ett tag i aerosolform. Coronaviruset kan också smitta via luften i form av små aerosoler.[4]

Viruset kan även smitta från ytor via beröring, men ytors andel i sjukdomens spridning är enligt aktuell kunskap inte betydande.

Med känsliga laboratoriemetoder har man konstaterat att viruset kan på olika ytor överleva från några timmar upp till hela tre dagar. [5]

Majoriteten av de som smittas av coronavirus får en lindrig sjukdom. Allvarliga sjukdomsfall och dödsfall har konstaterats mest bland över 70-åringar, som sedan tidigare haft någon underliggande sjukdom, till exempel svår hjärtsjukdom eller diabetes med relaterade organskador. Risken är högst för de som är över 80 år. [6]

Symtom på coronavirussmitta är feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående och diarre. Även rubbningar i smak- och luktsinnet har beskrivits i samband med sjukdomen. [7]

Vid tidpunkten för publiceringen av den nationella anvisningen har coronavirusepidemin i Finland fortsättningsvis saktat ned. De regionala skillnaderna är stora. [8]

Riskbedömning och arbetsgivarens ansvar

Enligt arbetarskyddslagen ansvarar arbetsgivaren för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. [9] Arbetsgivaren ska bedöma säkerheten för alla arbetstagare, arbetsuppgifter och arbetspunkter. [10]  Bedömningen ska utföras i samarbete med företagshälsovården, arbetarskyddet och arbetstagarna. Arbetsgivaren ska introducera personalen till att agera enligt anvisningar.

I uppläggningen av riskbedömning kan man ta hjälp av till exempel frågeformulär för personalen. I bedömningen ska man beakta såväl fysiska som psykosociala risker (såsom rädsla för återgång till arbetsplatsen eller ökad arbetsmängd som följd av säkerhetsanvisningarna). Därtill ska man beakta riskgrupper. I bedömningen av risk ska man beakta bland annat antal och längd för närkontakter samt möjligheten till skydd.

Exempel på riskbedömningsformulär som skickas till personal av Suomen Kansallisooppera ja -baletti hittar du här.

Vi rekommenderar, att samarbetet med företagshälsovården är kontinuerligt. Det är viktigt att skydda riskgrupper, styra arbetstagare som känner rädsla eller ångest till företagshälsovården och se till att tillgången till coronavirustest är så enkel som möjligt.

Vi rekommenderar, att “egen anmälan till chefen” -praxis fortsätter under epidemitiden, så att det är så enkelt som möjligt att stanna hemma.

Vi rekommenderar även att man bekantar sig med Arbetshälsoinstitutets  instruktion för arbetsgivare som förberedning inför coronavirusepidemin samt råd som stöder det mentala välbefinnandet  vid återgången till arbetsplatsen.

Coronavaccineringar och testning

På arbetsplatsen kan man diskutera personalens vaccinering mot coronaviruset. Lagstiftningen begränsar inte muntligt utbyte av information och diskussion. Om uppgiften om vaccinering inte införs i något system hos arbetsgivaren, finns det inga hinder för att diskutera saken eller ställa frågor.

Uppgiften om vaccinering ska komma från arbetstagaren själv. Från annat håll kan uppgiften fås endast med arbetstagarens samtycke. Arbetstagaren är inte skyldig att lämna ut uppgifter om sina vaccineringar.

Uppgiften om vaccinering är en personuppgift på vilken det tillämpas allmänna bestämmelser om och principer för behandling av personuppgifter. Uppgiften ska behövas med tanke på anställningsförhållandet eller arbetsuppgiften. Arbetsgivaren ska också se till att uppgiften om vaccinering behandlas endast av de personer vilkas arbetsuppgifter förutsätter det.

Coronatestet är ett hälsotest som endast en yrkesperson inom hälso- och sjukvården kan ta. Arbetsgivaren har inte rätt att förordna någon att testas. På arbetsplatsen kan man även använda sig av snabbtest. Snabbtestning av coronaviruset bygger alltid på frivillighet. Snabbtestning är möjligt till exempel genom att ge tester som arbetstagarna kan använda. Om resultatet är positivt ska arbetstagaren söka sig till ett egentligt coronatest. Det ska göras upp skriftliga anvisningar om snabbtestning.

Användning av gemensamma utrymmen

 • Begränsningen av närkontakter kan även sträckas ut till arbetsplatsens gemensamma utrymmen med entrérestriktioner, alltså att tillträde till varje avdelning/arbetsutrymme ges endast åt personer med reellt behov.
 • Det rekommenderas att olika teams pauser och måltider sker trappvis, så att man kan minska antalet sinsemellan möten.
 • Om möjligt kan även entréer och pausutrymmen delas upp mellan olika team.
 • I vissa utrymmen kan det vara bra att definiera enkelriktade gångvägar, till exempel skild ingång och utgång, ifall man behöver minska på mötande trafik.
 • Vi rekommenderar, att det inte går fler än några personer i gången in i trånga utrymmen (pausutrymmen, hissar, wc-utrymmen) och att man föredrar trapporna istället för hiss. [11]
 • Man bör särskilt se till att hålla rent föremål som är i gemensamt bruk, såsom mikrovågsugn och datorernas tangentbord. Alla ytor som ofta berörs (t.ex. dörrhandtag, armstöd, bordsytor, strömbrytare, kranar) ska rengöras ofta och grundligt. Anvisningar för städning finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Agerande vid smitta

Ifall en arbetstagare konstateras ha coronavirussmitta, ger läkare för smittsjukdomar och behandlande instans instruktioner för vidare åtgärder.

 • Ifall symtomen börjar hemma, så hålls man hemma och tar vid behov kontakt med företagshälsovården.
 • Ifall symtomen börjar på arbetsplatsen, styrs arbetstagaren antingen hem eller till ett utrymme där hen inte kan smitta andra, men kan per telefon kontakta företagshälsovården.
 • Man strävar efter att kartlägga personer som utsatts för smitta inom 24 timmar innan symtomen uppkom. Det egentliga ansvaret för spårningen ligger hos kommunens läkare för smittsjukdomar.
 • Arbetsgivaren får berätta att det på arbetsplatsen konstaterats fall av smitta, men man får inte namnge personen som smittats.[12]
 • Förmän bör ha aktuell lista över arbetsskift för att kunna göra kartläggning.

Gästande arbetstagare och föreställningar

Vi rekommenderar, att gästande arbetstagare får på förhand introduktion i husets säkerhetsanvisningar och förbinder sig till att arbeta enligt säkerhetsanvisningarna i ifrågavarande hus.

Verksamhetsrekommendationer för olika yrkesgrupper

Arbetsgrupperna inom den nationella anvisningen har skapat mer detaljerade verksamhetsrekommendationer för arbete på scen, inom rekvisita, dekor, kostym, maskering och orkester.

Anvisningar särskilt för arbetssäkerhet i kundbetjäningen finns i Arbetshälsoinstitutets anvisning för servicebranschen.  [13]

Vi rekommenderar, att man i de yrkesgrupper som även kan arbeta på distans, överväger att fortsätta med distansarbete. Särskilt möten är det bra att överväga att även fortsättningsvis hålls via distanskontakt. Särskilt bör man beakta arbetstagare som arbetar för flera organisationer eller rör sig mellan olika arbetsgrupper.  Vi rekommenderar, att organisationerna vid behov erbjuder sina arbetstagare stöd med informationsteknologin.

Mer information

Mer information för arbetsgivare och arbetstagare finns bland annat på dessa webbplatser:

Källor:

[1] För scenkonst OiRA https://oiraproject.eu/oira-tools/fi/esittava-taide/esittava-taide/@@login?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-tools%2Ffi%2Fesittava-taide%2Fesittava-taide, hänvisning 6.10.2021.

[2] Institutet för hälsa och välfärd 5.6.2020. Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus. Hänvisning 14.6.2020. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus

[3] Työterveyslaitos 28.5.2020. Ohjeistus siivoukseen COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi. Hänvisning 14.6.2020. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

[4] Työterveyslaitos 3.6.2020. Työterveyslaitoksen toimintaohje työnantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi. Hänvisning 16.6.2020. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille

[5] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 5.6.2020. Koronaviruksen tarttuminen ja itämisaika. Hänvisning 14.6.2020. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/koronaviruksen-tarttuminen-ja-itamisaika

[6] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 13.6.2020. Oireet ja hoito – koronavirus. Hänvisning 16.6.2020. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus

[7] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 13.6.2020. Oireet ja hoito – koronavirus. Hänvisning 15.6.2020. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus

[8] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 14.6.2020. Tilannekatsaus koronaviruksesta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

[9] Työterveyslaitos 3.6.2020. Työterveyslaitoksen toimintaohje työnantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi. Hänvisning 14.6.2020. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille

[10] Aluehallintovirasto 9.4.2020. Tiedotteet 2020. Työnantajan pitää arvioida koronaviruksesta aiheutuvat terveysriskit (Työsuojelu) Länk.

[11] Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen. Hyviä käytäntöjä yritysten käyttöön. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK – 19.05.2020, 1. Riittävän fyysisen etäisyyden varmistaminen työntekijöiden välillä. https://ek.fi/wp-content/uploads/Turvallinen-tyo-asiointi-ja-liikkuminen_hyvia-kaytantoja-yrityksille_opas_19052020.pdf

[12] Tietosuojavaltuutetun toimisto 2020. Usein kysyttyä koronaviruksesta ja tietosuojasta. Hänvisning 14.6.2020. https://tietosuoja.fi/koronavirus

[13] Työterveyslaitos 3.6.2020. Ohjeistus palvelualoille Covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi. Hänvisning 16.6.2020. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-palvelualalle

 


Uppdatering:

Sidan uppdaterad 10.1.2022: regionala restriktioner fortsätter.

Sidan uppdaterad 6.10.2021: upphörande av restriktioner, tillämpning av rekommendationer samt uppdatering av riskbedömning uppdaterades.

Uppdaterats 13.8.2021: lagts till omnämnande om FFP2-ansiktsskydd, lagts till stycket ”Coronavaccineringar och testning” samt uppdaterats informationen om möjligheten av smitta via luften.

Uppdaterats 4.6.2021: Säkerhetsavståndet på 2 m har ändrats till ett tillräckligt avstånd.

Uppdaterats 22.2.2021. Tillagts: 2 meters säkerhetsavstånd och mask rekommendation.

Denna sida har uppdaterats 14.6.2020.